Dự báo doanh số bán hàng
Xây dựng kế hoạch bán hàng rất quan trọng và là kim chỉ nam để cho từng nhân viên để hoàn thành tốt công việc.
Ecount có thể thiết lập mục tiêu cụ thể và lên chiến lược bán hàng đầy hiệu quả để đạt được điều đó.
Đặc điểm riêng
 • Để phát triển thì doanh nghiệp cần thiết lập mục tiêu và kế hoạch bán hàng một cách có tính hệ thống.
 • Thông qua bảng đối chiếu số liệu giữa kế hoạch và thực tế thì có thể kiểm tra được tỷ lệ hoàn thành mục tiêu.
  FAQ
  • Ngoài doanh số đã có, cũng có thể quản lý cả doanh số đang dự báo phải không?
   Có thể được. Bạn có thể sử dụng màn hình dự toán để lên kế hoạch cho những doanh thu sẽ phát sinh và có thể kiểm tra tỷ lệ đạt được của mục tiêu đề ra.
  • Có thể lập dự báo doanh số theo từng nhân viên bán hàng không?
   Vâng. Bạn có thể đăng ký doanh thu dự tính cho mỗi nhân viên và đối chiếu với kết quả doanh thu thực tế.
  • Công ty tôi có rất nhiều cửa hàng và cần phải so sánh kết quả kinh doanh với dự báo doanh số theo từng cửa hàng. Có thể làm được không?
   Bạn có thể đăng ký dự báo theo từng cửa hàng (kho hàng). Nếu bạn nhập sẵn mục tiêu doanh thu theo từng cửa hàng thì có thể so sánh với doanh thu thực tế được.
  • Có thể ghi doanh số dự kiến theo từng khách hàng/nhà cung cấp không?
   Vâng. Bạn có thể ghi nhận doanh thu dự kiến của từng công ty rồi so sánh với doanh thu thực tế và kiểm tra được chênh lệch giữa chúng.
  • Có thể cài đặt để chỉ tra cứu được những trường hợp của bản thân khi tra cứu kết quả và kế hoạch doanh số không?
   Vâng. Do có thể giới hạn phạm vi tra cứu phiếu theo từng ID nên có thể áp dụng để chỉ tra cứu được dự báo và kết quả doanh thu của bản thân mình thôi.
  • Có thể quản lý dự báo doanh số theo từng dự án không?
   Đương nhiên rồi. Khi nhập dự báo nếu bạn gắn thông tin dự án đi kèm thì có thể quản lý dự báo theo từng dự án được.
  • Chúng tôi đang quản lý khách hàng/nhà cung cấp theo từng khu vực, song tôi muốn biết là tỷ lệ doanh thu đạt được của khu vực nào cao hơn.
   Nếu bạn phân loại các khu vực bằng nhóm khách hàng/nhà cung cấp rồi tra cứu bảng so sánh dự báo sẽ có thể kiểm tra được tỷ lệ đạt được của từng khu vực.
  • Có thể in được báo cáo có biểu thị doanh số dự kiến và doanh số thực tế, cùng với tỷ lệ đạt được không?
   Chương trình hỗ trợ chức năng in và xuất ra PDF. Và cũng có thể xuất ra excel được nên bạn có thể tải về excel rồi xử lý thêm.
  • Có thể xuất báo cáo dự báo doanh số ra excel không?
   Thông tin dự toán đã tạo bạn có thể xuất excel từ màn hình [Dự báo doanh số bán hàng] và [Danh sách dự báo].
  • Có thể lập dự báo doanh số cho từng mặt hàng?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể nhập số tiền mục tiêu và lập kế hoạch doanh thu tương ứng theo từng mặt hàng công ty bạn có.
  • Có thể cài đặt không cho một nhân viên cụ thể nào đó không được dùng màn hình tương ứng không?
   Bạn có thể cài đặt quyền hạn theo từng ID người dùng và giới hạn truy cập đối với màn hình tương ứng.
  Tính năng quan trọng
  • Lập kế hoạch bán hàng
   • Có thể thiết lập doanh số mục tiêu theo ngày.
   • Có thể thiết lập màn hình nhập liệu để có thể thu thập kế hoạch bán hàng một cách chi tiết theo từng mặt hàng, dự án, kho (địa điểm), người phụ trách.
  • Đối chiếu kết quả bán hàng thực tế
   • Có thể kiểm tra, so sánh tình hình bán hàng thực tế với kế hoạch ở menu dự báo doanh số bán hàng.
   • Có thể kiểm tra doanh số bán hàng theo hình thức mong muốn với tính năng tìm kiếm đa dạng.
   • Có thể kiểm tra dễ dàng tỷ lệ hoàn thành giữa kế hoạch và thực tế đạt được.
  Dự báo doanh số bán hàng