Quản Lý Kế Hoạch Bán Hàng

Nếu bộ phận bán hàng muốn tạo kế hoạch bán hàng,
thì có thể xây dựng các kế hoạch phù hợp theo nhóm và các nhân viên
có thể lấy đó làm động lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

TÍNH NĂNG

Bạn có thể phát triển công ty thông qua thiết lập mục tiêu và kế hoạch bán hàng liên tiếp và có hệ thống
  • Bạn có thể thiết lập số mục tiêu bán hàng theo ngày.
  • Cài đặt màn hình nhập cho phép lập chi tiết bán hàng theo nhân viên bán hàng, kho, cửa hàng, dự án, mặt hàng.
Dễ dàng thấy được mức độ doanh thu được đặt so với mục tiêu.
  • Bạn có thể thấy hiệu suất bán hàng so với kế hoạch bán hàng trong các biểu đồ về kế hoạch bán hàng.
  • Sử dụng các trường lọc khác nhau để hiển thị kế hoạch bán hàng dưới định dạng mong muốn.
  • Dễ dàng kiểm tra điểm khách nhau giữa doanh số bán hàng và tỷ lệ đạt được của từng mục tiêu.