TÍNH NĂNG

Quản Lý Các Khoản Phải Thu

Quản lý các tài khoản phải thu không yêu cầu các tùy chọn nhập liệu riêng biệt.
  • Vì bạn có thể thiếp lập một giao dịch bán hàng, doanh số bán hàng sẽ tự động phản ánh vào khoản phải thu.
  • Cộng nợ phải thu sẽ tự động giảm trong chi tiết tài khoản phải thu
Quản lý các tài khoản phải thu không yêu cầu các tùy chọn nhập liệu riêng biệt.
Tích hợp khả năng quản lý dữ liệu kiểm kê và kế toán.
  • Bạn có thể dễ dàng nhóm doanh số bán hàng lại or nhóm nó vào một sổ tài khoản.
  • Dễ dàng áp dụng chiết khấu giảm giá trên doanh số trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.
Tích hợp khả năng quản lý dữ liệu kiểm kê và kế toán.
Xem khoản phải thu trong nháy mắt
  • Bạn có thể xem nhanh lịch sử bán hàng, thanh toán và lịch sử phải thu của mỗi nhân viên bán hàng và khách hàng.
  • Kiểm tra khoản phải thu và thiết lập báo cáo về tình trạng các khoản phải thu.
  • Đối chiếu doanh số bán hàng với ghi chép kế toán để đảm bảo tất cả giao dịch bán hàng đều được xuất hóa đơn một cách hợp lệ.
Xem khoản phải thu trong nháy mắt