Quản lý Khách hàng/Nhà cung cấp
Trọng tâm của quản lý khách hàng là quản lý khoản công nợ chưa thu và quản lý giá bán.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể quản lý thông tin khách hàng/nhà cung cấp và giá bán theo từng khách hàng một cách chi tiết.
Đặc điểm riêng
 • Có thể quản lý thông tin đa dạng ở khách hàng một cách chi tiết.
 • Đăng ký nhiều khách hàng một lúc và phân loại theo nhóm khách hàng để có thể dễ dàng quản lý.
 • Có thể cài đặt giá bán phức tạp cho từng khách hàng phù hợp tiện lợi cho người dùng rồi quản lý.
  FAQ
  • Có thể đăng ký tối đa bao nhiêu khách hàng /nhà cung cấp vậy?
   Do không giới hạn về số lượng khách hàng/nhà cung cấp dược phép đăng ký nên bạn có thể đăng ký tất cả khách hàng/nhà cung cấp mình cần quản lý.
  • Tôi có thể phân chia để đăng ký riêng nơi bán , nơi mua hàng không?
   Có thể được. Vì có thể phân loại khách hàng/nhà cung cấp thành từng nhóm nên bạn có thể phân chia ra nơi mua hàng/nơi bán hàng để đăng ký.
  • Có thể chỉ định riêng đơn giá theo khách hàng /nhà cung cấp không?
   Trường hợp cùng một mặt hàng nhưng có đơn giá khác nhau theo từng khách hàng/nhà cung cấp thì có thể đăng ký đơn giá cho từng khách hàng/nhà cung cấp. Khi nhập phiếu chỉ cần thông tin khách hàng/nhà cung cấp và mặt hàng khớp với nhau thì sẽ tải được tự động đơn giá cho khách hàng/nhà cung cấp đó.
  • Có thể áp dụng hạn mức tín dụng cho từng khách hàng /nhà cung cấp không?
   Bạn có thể cài đặt giới hạn về thời gian/số tiền hạn mức cho khách hàng/nhà cung cấp. Khi vượt quá hạn mức bạn có thể chặn không cho đăng ký được phiếu hoặc cho hiển thị tin nhắn cảnh báo kho lưu phiếu.
  • Có thể phân loại riêng những khách hàng /nhà cung cấp không thường xuyên sử dụng và cài đặt để nó không hiển thị ra khi tìm kiếm không?
   Bạn có thể tìm kiếm các khách hàng/nhà cung cấp không sử dụng trong vòng 1 năm qua và xử lý xóa tạm thời một lượt. Những khách hàng/nhà cung cấp bị xóa tạm sẽ không hiển thị ra khi tìm kiếm và khi cần bạn lại khôi phục chúng và sử dụng bình thường.
  • Có trường hợp do sơ sót nên đã đăng ký hai khách hàng /nhà cung cấp giống nhau, gây ra nhầm lẫn. Sau này có thể gộp chi tiết lại thành một không?
   Với tính năng [Thay đổi mã] cho phép bạn gộp dữ liệu của hai khách hàng/nhà cung cấp lại thành một rồi sau đó bạn có thể xóa đi mã đã tạo sai.
  • Khách hàng /nhà cung cấp có mặt trên toàn quốc. Vậy có thể gom khách hàng /nhà cung cấp theo khu vực để quản lý không?
   Có thể được. Vì có thể phân chia khách hàng/nhà cung cấp thành nhóm nên bạn có thể cho nhóm khách hàng/nhà cung cấp theo từng khu vực và quản lý được.
  • Có nhiều trường hợp nhà cung cấp hàng hóa riêng và địa điểm giao hàng riêng. Vậy cũng có thể quản lý được chứ?
   Có thể đăng ký nhiều địa chỉ trong thông tin khách hàng/nhà cung cấp. Khi nhập phiếu bạn có thể chọn địa chỉ đã đăng ký để áp dụng nên có thể dễ dàng quản lý địa chỉ thêm như nơi giao hàng...
  • Trường hợp có nhiều khách hàng /nhà cung cấp, vậy phải nhấn từng nút mới để đăng ký sao?
   Không. Bạn có thể dùng chức năng tải dữ liệu lên qua Excel để đăng ký được nhiều khách hàng/nhà cung cấp một lần qua excel.
  • Tôi có thể thêm vào các hạng mục cần thiết khi đăng ký thông tin khách hàng /nhà cung cấp không?
   Bạn có thể thêm tối đa 9 mục nữa ngoài hạng mục được cung cấp mặc định trong chương trình.
  • Trường hợp mức giá của từng khách hàng /nhà cung cấp khác nhau, có cách nào có thể quản lý trường hợp này không?
   Tại menu [Mức giá] thì có thể áp dụng đơn giá khác nhau theo từng khách hàng/nhà cung cấp cho cùng một mặt hàng.
  • Có thể kiểm tra được lược sử giao dịch với khách hàng /nhà cung cấp trên cùng một màn hình mà không cần di chuyển trang hay không?
   Nếu bạn dùng màn hình [Tất cả trong một] thì có thể nhập và tra cứu các giao dịch bán hàng, mua hàng, thu tiền, chi tiền... trên cùng một màn hình.
  • Có thể gom và quản lý các nhóm khách hàng /nhà cung cấp tương tự nhau không?
   Bạn hoàn toàn có thể gom các khách hàng/nhà cung cấp lại thành nhóm. Sau đó khi kiểm tra trong báo cáo bạn và tìm kiếm dữ liệu theo nhóm đã tạo.
  • Tôi chỉ muốn cho hiển thị khách hàng /nhà cung cấp mà mỗi nhân viên đang phụ trách thôi.
   Bạn có thể giới hạn khách hàng/nhà cung cấp được phép tra cứu theo từng ID nên có thể áp dụng để cho phép mỗi nhân viên chỉ kiểm tra được thông tin khách hàng/nhà cung cấp mà mình phụ trách thôi.
  • Tôi muốn cho nhập một số hạng mục bắt buộc khi đăng ký khách hàng /nhà cung cấp.
   Bạn có thể cài đặt cho hạng mục bắt buộc nhập nội dung đó thì mới có thể đăng ký được khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có thể sao lưu thông tin khách hàng /nhà cung cấp đã đăng ký hay không?
   Bạn có thể tải về hàng loạt thông tin khách hàng/nhà cung cấp bằng excel.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý thông tin khách hàng chi tiết
   • Có thể đăng ký thêm các trường dữ liệu khác ngoài các trường dữ liệu đang có sẵn như mã doanh nghiệp, địa chỉ,nơi liên lạc v.v.
   • Thông qua thiết lập danh sách khách hàng thì có thể kiểm tra trực quan thông tin mong muốn như địa chỉ, nơi liên lạc, người phụ trách v.v.
   • Có thể xử lý tìm kiếm và nhập giao dịch như bán hàng, mua hàng, thu tiền, trả tiền v.v trên một màn hình mà không cần chuyển sang các trang hoặc mục khác.
  • Quản lý và đăng ký nhiều khách hàng
   • Có thể đăng ký tất cả khách hàng cần quản lý mà không có giới hạn số lượng.
   • Sử dụng tính năng excel là có thể đăng ký và sửa hàng loạt số lượng lớn khách hàng.
   • Có thể đăng ký nhóm khách như khu vực, toán rồi quản lý khách hàng.
   • Khi xem tình hình bán hàng/ mua hàng, tình hình thu tiền/ trả nợ thì có thể sử dụng nhóm khách hàng đã tạo sẵn rồi tìm kiếm theo nhóm một cách dễ dàng.
  • Quản lý giá bán/ mua khách hàng
   • Có thể cài đặt nhóm đơn giá bán hàng hoặc mua hàng theo tiêu chuẩn cụ thể như theo cấp bậc hay là theo khách hàng.
   • Cài đặt trước từng tỷ lệ giảm giá khác theo khách hàng là có thể điều chỉnh tỷ lệ giảm trực tiếp ngay tại phiếu bán hàng hoặc là áp dụng vào đơn giá bán hàng.
   • Đơn giá đã áp dụng tự động khi lập phiếu bán hàng thì có thể giảm sơ sót của việc nhập và có thể quản lý đơn giá chính xác hơn.
  Quản lý Khách hàng/Nhà cung cấp