Quản lý tín dụng
Nếu không quản lý được hạn mức tín dụng thì việc quay vòng vốn không suôn sẻ.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể kiểm tra trước hạn mức tín dụng của khách hàng tại thời điểm đặt đơn hàng hay bán hàng và quyết định có bán hàng hay không.
Đặc điểm riêng
 • Có thể cài đặt hạn mức cho vay và thời gian cho vay chính xác đối với nhiều khách hàng.
 • Thông qua kiểm tra hạn mức tín dụng tự động thì có thể phòng tránh trước việc phát sinh sai sót trong công nợ chưa thu hoặc là phải thu bị chậm.
 • Có thể chọn dễ dàng khách hàng trao đổi liên tục.
  FAQ
  • Có thể chặn để không cho xuất kho đối với những khách hàng /nhà cung cấp có nhiều khoản nợ phải thu không?
   Nếu cài đặt hạn mức tín dụng của khách hàng/nhà cung cấp thì bạn có thể cho hiển thị tin nhắn hoặc hạn chế không cho lưu phiếu khi vượt quá hạn mức cho phép đó.
  • Tôi có thể chỉ định sẵn ngày chi tiền cho trường hợp mua hàng không?
   Nếu bạn dùng chức năng [Dự toán] thì có thể chỉ định trước ngày. Bạn có thể kiểm tra nhiều phiếu kế hoạch đã đăng ký tại màn hình [Kiểm tra danh sách chứng từ cho dự án].
  • Có thể chỉ định sẵn ngày thu tiền và nếu qua ngày đó thì không cho nhập bán hàng được không?
   Bạn có thể chỉ định khoảng thời gian hạn mức và khi vượt quá thời hạn này thì không cho tạo phiếu bán hàng.
  • Công ty tôi có định sẵn ngày chi tiền. Vậy có thể tổng hợp các trường hợp chi tiền để tiến hành cho đúng với ngày chi tiền dự kiến đó không?
   Khi vào menu [Khoản phải trả] thì có thể đăng ký ngày dự kiến chi tiền và có thể xem dữ liệu theo từng ngày tại chi tiết giảm của tài khoản phải trả.
  • Trong số các công ty đang hợp tác, có trường hợp xử lý thu tiền định kỳ, vậy có thể cài đặt để sẵn hay không?
   Bạn có thể đăng ký trước ngày dự kiến chi tiền/thu tiền của khách hàng/nhà cung cấp và có thể kiểm tra dữ liệu tương ứng theo kiểu lịch để bàn.
  • Có thể chỉ định khoản nợ giới hạn cho mỗi khách hàng /nhà cung cấp và khi vượt quá số tiền đó thì không cho tiến hành giao dịch hay không?
   Có thể được. Nếu áp dụng hạn mức tín dụng cho mỗi khách hàng/nhà cung cấp thì bạn có thể giới hạn để lúc vượt quá hạn mức đó, khi nhập phiếu sẽ cho hiển thị tin nhắn cảnh báo hoặc không cho lưu phiếu.
  • Tôi cần quản lý tiền thu vào theo từng giao dịch bán hàng, có làm được vậy không?
   Bạn có thể đặt mã theo dõi cho các khoản phải thu theo phiếu. Khi thu tiền bạn có thể xác định là thu tiền cho đơn nào và sau đó có thể kiểm tra được số dư còn lại
  Tính năng quan trọng
  • Thiết lập hạn mức và thời gian tín dụng
   • Thời gian và hạn mức công nợ là thiết lập hạn chế thời gian chuẩn bị trả và số tiền bán hàng cho khách hàng thiếu.
   • Thông qua tính năng tương ứng thì có thể quản lý thời gian và số tiền hạn mức công nợ chưa thu theo từng khách hàng.
  • Kiểm tra hạn mức tín dụng
   • Khi nhập đơn đặt bán và bán hàng thì có thể cài đặt có kiểm tra hạn mức tín dụng hay không.
   • Khi quá số tiền hạn mức tín dụng thì có thể cài đặt chỉ xuất hiện tin nhắn thông báo hoặc là không thể lưu được kèm theo tin nhắn.
   • Ở thông báo sẽ liệt kê công nợ chưa thu trước đây và số tiền tại phiếu bán hàng mới tạo.
  • Chọn khách hàng tiêu chuẩn của hạn mức tín dụng
   • Sau khi kiểm tra nội dung thông báo thì có thể quyết định có bán hàng hay không.
   • Đối với doanh nghiệp phải thu dài hạn thì có thể hạn chế trên phiếu bán hàng và đặt đơn hàng.
   • Có thể kiểm tra thời gian số đợt phải thu được chia ra theo chu kỳ 30 ngày từ ngày phát sinh bán hàng cho đến ngày đang muốn xem.
  Quản lý tín dụng