TÍNH NĂNG

Quản Lý Hạn Mức Tín Dụng

Bạn có thể cài đặt hạn mức tín dụng cho từng khách hàng.
  • Bạn có thể quản lý tín dụng của từng khách hàng bằng việc thiết lập hạn mức tín dụng và những hạn chế.
  • lựa chọn phương thức quản lý hạn mức tín dụng một cách dễ cho từng khách hàng.
Bạn có thể cài đặt hạn mức tín dụng cho từng khách hàng.
Bạn có thể ngăn ngừa những khoản nợ xấu bằng việc kiểm tra hạn mức tín dụng của mình.
  • Bạn có thể kích hoạt những tùy chọn để kiểm tra hạn mức tín dụng khi khởi tạo một đơn hàng hoặc nhập một đơn bán hàng thực tế.
  • 3 loại tùy chọn thông báo có sẵn là: xuất hiện cửa sổ bật lên, vô hiệu hóa đơn đặt hàng/bán hàng, hoặc không thông qua kiểm tra.
Bạn có thể ngăn ngừa những khoản nợ xấu bằng việc kiểm tra hạn mức tín dụng của mình.
Có thể quản lý giao dịch với những khách hàng có nợ xấu
  • Nếu bạn quản lý hạn mức tính dụng, bạn có thể hiển thị một tin nhắn thông báo khi vượt hạn mức hoặc vô hiệu hóa việc nhập đơn bán hàng.
  • Giúp bạn đưa ra quyết định liệu có muốn tiếp tục bán cho khách hàng và đưa đánh giá sau cùng về mối quan hệ giữa bạn và khách hàng.
Có thể quản lý giao dịch với những khách hàng có nợ xấu