TÍNH NĂNG

Quản lý sau bán hàng

Tùy bạn sau bán hàng có sẵn
  • Hóa đơn sau bán hàng có thể xử lý một cách hiệu quả bằng việc xem lại ghi nhập sau bán hàng trước đó và lịch sử bán hàng.
  • Ngoài các thông tin cơ bản, bạn có thể thêm những trường thông tin chi tiết khác.
Tùy bạn sau bán hàng có sẵn
Cho phép quản lý sau bán hàng chi tiết.
  • Bạn có thể thiết kế quy trình sau bán hàng của riêng mình.
  • Bạn có thể khởi tạo một sách nhất định với những tùy chọn sửa chửa dành riêng cho mình.
  • Bằng việc sử dụng những tùy chọn sau bán hàng, bạn có thể dễ dàng quản lý kiểm kê và tính phí các mặt hàng đã tiêu hao.
Cho phép quản lý sau bán hàng chi tiết.
Những báo cáo kết quả có sẵn cho việc theo dõi sau bán hàng.
  • Bạn có thể quản lý phân tích chi tiết cụ thể sau bán hàng bằng các loại hình sửa chữa và các bước tiến hành.
  • Hóa đơn sau bán hàng có sẵn cũng như sao kê giao dịch và nhiều tùy chọn đầu ra khác.
  • Bạn có thể thu thập những dữ liệu phân tích cần thiết bằng việc cài đặt định dạng đầu ra như các báo cáo về trạng thái theo như mẫu mà bạn mong muốn.
Những báo cáo kết quả có sẵn cho việc theo dõi sau bán hàng.