Kế hoạch mua hàng
Áp dụng chức năng kế hoạch đặt mua là có thể tính toán số lượng đặt mua thích hợp đã được so sánh, đối chiếu qua số lượng tồn kho, số lượng dự kiến nhập xuất kho.
Đặc điểm riêng
 • Có thể duy trì tồn kho phù hợp ở kho bằng cách tính toán giai đoạn nhập hàng với số lượng đặt mua tối ưu nhất.
 • Có thể liên kết tự do với các menu khác trong hệ thống nên có thể quản lý đơn đặt mua hiệu quả.
  FAQ
  • Có dễ kiểm tra được số lượng đặt hàng cần thiết không?
   Vâng. Nếu dùng màn hình kế hoạch mua hàng thì có thể kiểm tra số lượng đặt hàng cần thiết được tính toán dựa trên tồn kho hiện có, mua hàng tối thiểu....
  • Có thể phản ánh số lượng chưa nhập kho/chưa xuất kho... để lập kế hoạch mua hàng không?
   Đương nhiên rồi. Khi tính toán tự động số lượng kế hoạch mua hàng bạn có thể phản ánh số lượng chưa nhập kho, chưa xuất kho để xác định được số lượng mua hàng hợp lý hơn.
  • Có thể đặt hàng hàng loạt cho những thành phẩm dưới mức tồn kho an toàn không?
   Vâng. Bạn có thể tải lên tự động các mặt hàng dưới mức an toàn tồn kho để tạo được hàng loạt đơn mua hàng.
  • Khi lập kế hoạch mua hàng, có thể cài đặt cách tính toán phù hợp với công ty tôi không?
   Bạn có thể trực tiếp cài đặt cách tính toán, phương thức tính toán mình muốn trong số đơn bán hàng chưa quyết, tồn kho an toàn, số lượng hàng tồn kho, số lượng chưa nhập kho, đơn vị mua hàng tối thiểu...để tính toán.
  • Có thể thử tính toán cho phù hợp với ngày sẽ được nhập kho với thời điểm tương lai không?
   Khi tính toán số lượng đơn mua hàng, bạn có thể cài đặt trực tiếp ngày cơ sở để tạo kế hoạch mua hàng dựa trên tiêu chuẩn ngày tương lai.
  • Có thể tính toán ngày giao hàng tương lai để lập kế hoạch mua hàng không?
   Bạn có thể cài đặt ngày giao hàng đối với hàng chưa nhập kho/chưa xuất kho để tính toán kế hoạch đặt mua hàng.
  • Có thể phản ánh y nguyên yêu cầu mua hàng đã nhập vào trong kế hoạch mua hàng không?
   Bạn có thể tải tự động nội dung yêu cầu mua hàng, đơn bán hàng để áp dụng và quản lý một cách hiệu quả.
  • Có thể tạo tự động đơn mua hàng sau khi thu thập kế hoạch mua hàng không?
   Sau khi xác định được số lượng đặt mua hàng thích hợp, bạn có thể tạo tự động đơn mua hàng dựa trên tiêu chuẩn của số lượng này.
  • Có thể nhập kế hoạch mua hàng dựa trên tiêu chuẩn BOM ( định mức nguyên vật liệu) không?
   Có thể được. Khi nhập kế hoạch mua hàng, bạn có thể tải dữ liệu BOM của thành phẩm để có thể tính toán số lượng tiêu hao căn cứ vào số lượng sản xuất tương ứng.
  • Khi nhập kế hoạch mua hàng có thể tải dữ liệu đơn bán hàng lên để nhập hay không?
   Vâng. Bạn có thể tải đơn bán hàng đã nhập lên để áp dụng ngay vào trong kế hoạch mua hàng và tiến hành tính toán số lượng đơn mua hàng thật dễ dàng.
  • Có thể xem xét đến lượng tồn kho an toàn đã cài đặt và nhập kế hoạch mua hàng không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể cho áp dụng mức an toàn tồn kho để tính toán ra số lượng đơn mua hàng cuối cùng, đảm bảo cho việc lưu trữ tồn kho luôn trên mức an toàn.
  • Có thể tạo đơn mua hàng bằng dữ liệu kế hoạch mua hàng đã nhập không?
   Vâng. Sau khi tính toán ra số lượng đơn mua hàng thích hợp, bạn nhấn nút xác nhận là có thể tạo ngay đơn mua hàng mình muốn.
  • Khi tính toán định mức nguyên vật liệu, có thể tải đơn bán hàng lên để tính không?
   Tại màn hình định mức nguyên vật liệu, bạn nhấp vào nút đơn bán hàng để tải được dữ liệu đơn bán hàng đã nhập để tính toán được định mức nguyên vật liệu cần thiết.
  • Khi tính toán định mức nguyên vật liệu, có thể tải đơn sản xuất lên để tính không?
   Tại màn hình định mức nguyên vật liệu, bạn nhấp vào nút đơn sản xuất để tải được dữ liệu đơn sản xuất đã nhập và tính toán được định mức nguyên vật liệu cần thiết.
  • Phải nhập trong màn hình kế hoạch mua hàng mới có thể tạo đơn mua hàng phải không?
   Dù bạn không dùng màn hình kế hoạch mua hàng vẫn có thể nhập và tạo được nội dung đơn mua hàng.
  Tính năng quan trọng
  • Tính toán tự động số lượng dự định đặt mua
   • Dựa vào tồn kho hiện tại, tồn kho an toàn, số lượng mua tối thiểu, tồn kho chưa nhập là có thể tính toán số lượng đặt mua.
   • Có thể giảm lượng hàng đặt mua không cần thiết và tránh được lượng hàng lưu kho quá lớn so với nhu cầu.
  • Liên kết với công việc khác
   • Có thể liên kết dữ liệu của đơn đặt hàng, yêu cầu đặt mua, chỉ thị sản xuất một cách tự đồng rồi xây dựng kế hoạch mua hàng.
   • Có thể tính toán được số lượng đặt mua thích hợp dựa vào kế hoạch định mức vật tư (MRP).
   • Sau khi thiết lập số lượng đặt mua tối thiểu thì có thể tạo tự động đơn mua hàng theo tiêu chuẩn đã thiết lập trước đó.
  Kế hoạch mua hàng