Quản lý khoản chưa thanh toán
Nếu nắm rõ số tiền và ngày dự kiến chi trả cho nhà cung cấp thì,
có thể dự toán được dòng tiền và thời gian quay vòng vốn hay đầu tư.
Đặc điểm riêng
 • Cập nhật tự động phải trả cho nhà cung cấp khi chỉ cần nhập một lần vào thời điểm mua hàng.
 • Có thể kiểm tra một cách rõ ràng tình hình số tiền phải trả đối với từng nhà cung cấp, từng người phụ trách.
 • Khi thanh toán công nợ bằng cách trả chậm thì có thể chỉ định ngày trả, liên kết với kế hoạch quỹ và cũng có thể cài đặt trước ngày dự tính trả.
  FAQ
  • Có thể kiểm tra hàng loạt khoản phải trả theo từng khách hàng/nhà cung cấp không?
   Vâng. Chương trình có cung cấp báo cáo để có thể kiểm tra được số tiền mua hàng, tiền thanh toán, số dư theo từng khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có thể gửi và chia sẻ chi tiết khoản phải trả cho khách hàng/nhà cung cấp không?
   Vâng. Bạn có thể gửi và chia sẻ thông tin khoản phải trả theo từng khách hàng/nhà cung cấp đến email người phụ trách của khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có thể phân chia và quản lý sổ sách khoản phải trả của từng khách hàng/nhà cung cấp theo phòng ban hay không?
   Có thể được. Khi nhập phiếu nếu bạn đã chọn thông tin phòng ban và nhập thì có thể tra cứu/tổng hợp dữ liệu theo phòng ban được.
  • Có thể quản lý khoản phải trả theo từng giao dịch trong phiếu mua hàng đã nhập không?
   Vâng. Bạn có thể cấp mã số khoản phải trả theo từng phiếu mua hàng và có thể quản lý khoản phải trả theo tiêu chuẩn của mã số tương ứng này.
  • Có cách nào để xem được số tiền thanh toán và số tiền chưa thanh toán không?
   Có thể được. Nếu bạn dùng báo cáo 'Tổng kết Hàng Hóa' thì có thể kết hợp nhiều hạng mục để xuất ra báo cáo nên có thể kiểm tra được doanh thu từng khách hàng/nhà cung cấp, từng người phụ trách.
  • Có thể quản lý được nợ phải trả cho từng khách hàng/nhà cung cấp bằng ngoại tệ không?
   Có thể được. Bạn có thể áp dụng tỷ giá ngoại tệ và khách hàng/nhà cung cấp nước ngoài để kiểm tra được bằng số tiền ngoại tệ.
  • Có cách nào để luôn gửi những phiếu đã nhập mua hàng làm dữ liệu kế toán không?
   Vâng, nếu bạn dùng chức năng xuất hóa đơn tự động thì có thể phản ánh tự động các phiếu mua hàng thành hóa đơn mua hàng của kế toán.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý phải trả tiện lợi
   • Có thể quản lý nội dung tổng nhập hàng, chi trả, chuẩn bị trả theo từng người phụ trách mua hàng, từng khách hàng.
   • Số tiền phải trả theo từng nhà cung cấp được tính toán tự động dựa trên phiếu mua hàng đã lập.
   • Thông qua sổ cái khách hàng thì kiểm tra dữ liệu mua hàng theo ngày, theo khách hàng và dữ liệu thanh toán, phải thu/phải trả,
    Có thể chia sẻ nội dung tương ứng với khách hàng thông qua e-mail.
  • Báo cáo đa dạng
   • Có thể xem dễ dàng nội dung phải thu/phải trả, nội dung thanh toán của thời kỳ cụ thể theo từng khách hàng.
   • Có thể kiểm tra số tiền chuẩn bị trả của khách hàng đang quản lý bởi từng người phụ trách mua hàng.
  • Liên quan kế hoạch dự chi
   • Khi nhập chi phí mua hàng thì có thể liên kết với kế hoạch dự chi.
   • Khi đăng ký khách hàng thì nếu cài đặt ngày dự kiến thanh toán thì ngày chi trả được phản ánh vào kế hoạch dự chi tự động.
   • Nội dung đã đăng ký ở kế hoạch dự chi nếu được hoạch toán theo giao dịch thực tế thì có thể phản ánh tức thời vào chứng từ kế toán.
  Quản lý khoản chưa thanh toán