Quản Lý Các Khoản Phải Trả

Xử lý các khoản phải trả hiệu quả sẽ mang lại giá trị lớn cho
doanh nghiệp để tránh việc rơi vào khủng hoàng tài chính và cũng giúp các phòng ban,
bộ phận khác nhau xử lý nhịp nhàng, hiệu quả hơn.

TÍNH NĂNG

Quản lý phải trả được nhập cùng 1 phiếu với mua hàng
  • Quản lý tổng quát mua hàng, trả tiền và tất cả các hoạt động cho mỗi mặt hàng và nhà cung cấp
  • Tổng tiền được tính toán cho mỗi nhà cung cấp theo dữ liệu mua hàng và trả tiền
  • Dễ dàng kiểm tra mua hàng, trả tiền, hóa đơn chưa trả thông qua sổ sách kế toán
Bạn có thể xem vài báo cáo liên quan đến tài khoản phải trả
  • Bạn có thể dễ dàng xem lịch sử mua hàng, chi tiết thanh toán và nợ chưa trả mỗi nhà cung cấp trong một thời kì nhất định
  • Bạn cũng có thể kiểm tra tài khoản phải trả cho mỗi đại lý mua hàng
  • Link với các phiếu trong báo cáo mua hàng cho phép kiểm tra sổ quản lý