TÍNH NĂNG

Quản Lý Các Khoản Phải Trả

Quản lý phải trả được nhập cùng 1 phiếu với mua hàng
  • Quản lý tổng quát mua hàng, trả tiền và tất cả các hoạt động cho mỗi mặt hàng và nhà cung cấp
  • Tổng tiền được tính toán cho mỗi nhà cung cấp theo dữ liệu mua hàng và trả tiền
  • Dễ dàng kiểm tra mua hàng, trả tiền, hóa đơn chưa trả thông qua sổ sách kế toán
Quản lý phải trả được nhập cùng 1 phiếu với mua hàng
Bạn có thể xem vài báo cáo liên quan đến tài khoản phải trả
  • Bạn có thể dễ dàng xem lịch sử mua hàng, chi tiết thanh toán và nợ chưa trả mỗi nhà cung cấp trong một thời kì nhất định
  • Bạn cũng có thể kiểm tra tài khoản phải trả cho mỗi đại lý mua hàng
  • Link với các phiếu trong báo cáo mua hàng cho phép kiểm tra sổ quản lý
Bạn có thể xem vài báo cáo liên quan đến tài khoản phải trả