TÍNH NĂNG

MRP (Lập KH yêu cầu nguyên phụ liệu)

Tạo ra kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch sản xuất
  • Bạn có thể tự động tạo yêu cầu mua nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch sản xuất
  • Bạn có thể ứng dụng hàng tồn kho an toàn, thời kì thu mua, and tính toán nguyên vật liệu cần thiết
Tạo ra kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch sản xuất
Tối ưu kế hoạch với tính toán tự động
  • Chương trình tính toán tự động số lượng cần thiết dựa trên ngày mà nguyên vật liệu cần có để đưa vào sản xuất
  • Kiểm tra dễ dàng mức tồn khô mong muốn, số lượng yêu cầu và nhiều thứ trên một màn hình
  • Nếu có nhiều phiên bản BOM cho một sản phẩm, bạn có thể chọn một phiên bản cho từng đơn hàng
Tối ưu kế hoạch với tính toán tự động
Theo sát mọi việc từ lúc lên kế hoạch cho đến lúc đặt hàng
  • Kế hoạch đặt hàng được tự động tính toán dựa trên kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu
  • Đơn đặt hàng có thể được tạo nhanh chóng ngay khi liên kết với lịch sử kế hoạch đặt hàng
  • Hoàn thành kế hoạch đặt hàng rất dễ dàng để quản lý, thậm chí khi 1 đơn hàng bị hủy
Theo sát mọi việc từ lúc lên kế hoạch cho đến lúc đặt hàng