TÍNH NĂNG

Quản Lý Đơn Đặt Hàng

Bạn có thể dễ dành nhập liệu và quản lý dữ liệu liên quan đến quy trình sản xuất
  • Nếu bạn chỉ cần lên đơn hàng sản xuất với số lượng mặt hàng cần sản xuất, số lượng sản xuất và tiêu thụ có thể được tính toán tự động dựa vào định mức, giúp bạn bạn dễ dàng quản lý quy trình sản xuất và việc trung chuyển hàng hóa.
  • Bạn có thể dùng đơn hàng sản xuất từ bộ phận bán hàng để tạo ra những đơn hàng sản xuất cho bộ phận sản xuất thậm chí không cần sử dụng dữ liệu khác.
Bạn có thể dễ dành nhập liệu và quản lý dữ liệu liên quan đến quy trình sản xuất
Bạn có thể quản lý hiệu quả quả toàn bộ quy trình sản xuất dựa vào những hướng dẫn sản xuất cụ thể.
  • Tự động phân bổ nguyên liệu cần cho nhà máy dựa theo đơn hàng sản xuất và tính toán thành phẩm và số lượng tiêu hao dựa theo xưởng sản xuất
  • Nhằm sản xuất các mặt hàng lắp ráp, bạn có thể vận hàng sản xuất bằng cách nhập chi tiết hướng dẫn cho từng quy trình.
  • Nếu có nhiều nhà máy hoạt động với quy trình giống nhau, thì xưởng sản xuất trực tiếp có thể được chuyển đến quy trình cụ thể thông qua việc thiết kế nhà máy.
Bạn có thể quản lý hiệu quả quả toàn bộ quy trình sản xuất dựa vào những hướng dẫn sản xuất cụ thể.
Cung cấp một hệ thống báo cáo đa dạng giúp bạn có thể theo dỗi chuỗi sản xuất của bạn.
  • Bạn có thể kiểm tra tình trạng sản xuất của bạn theo ngày, mặt hàng, và theo quy trình.
  • Dễ dàng theo dỗi chi tiết liên quan đến nguồn nguyên liệu, quy trình vận hàng, thành phẩm bởi chúng có thể được luân chuyển và tác động vào tồn kho của bạn.
  • So sánh thực tế tiêu thụ với tiêu hao định mức.
Cung cấp một hệ thống báo cáo đa dạng giúp bạn có thể theo dỗi chuỗi sản xuất của bạn.