TÍNH NĂNG

Quản Lý Chất Lượng

Bạn có thể thực hiện việc kiểm tra chất lượng dựa theo yêu cầu kinh doanh của bạn.
  • Bạn có thể thiết kế hình thức kiểm tra chất lượng riêngcho công ty bạn và thiết lập hình thức này trong việc kiểm tra mặt hàng.
  • Bạn có thể thiết lập yêu cầu kiểm tra chất lượng, phương thức kiểm tra chi tiết và cách thức kiểm tra cho từng mặt hàng.
Bạn có thể thực hiện việc kiểm tra chất lượng dựa theo yêu cầu kinh doanh của bạn.
Bạn có thể yêu cầu kiểm tra chất lượng bằng cách lựa chọn chất lượng muc tiêu cho mục đích kiểm tra.
  • Bạn có thể tạo ra đơn hàng, mua hàng, bán hàng, sản xuất và tiến hành việc kiểm tra.
  • Nếu việc kiểm tra chất lượng mặt hàng được thiết lập tự động, nó sẽ tự động tạo ra yêu cầu kiểm tra chất lượng khi làm phiếu mua hàng hoặc sản xuất.
  • Khi nhập liệu mặt hàng để kiểm tra, hình thức kiểm tra sẽ được tự động áp dụng dựa vào thiết lập trong mặt hàng.
Bạn có thể yêu cầu kiểm tra chất lượng bằng cách lựa chọn chất lượng muc tiêu cho mục đích kiểm tra.
Bạn có thể cài đặt phương pháp kiểm tra chất lượng và ghi nhận kết quả kiểm tra.
  • Bạn có thể lựa chọn phương pháp kiểm tra mặt hàng như hàng mẫu hoặc kiểm tra theo nhiều mặt hàng.
  • Bạn có thể theo dỗi tiến độ của việc kiểm tra và dự đoán mặt việc kiểm tra nào được thông qua.
  • Dễ dàng nhận định mặt hàng không đạt chất lượng và ghi nhận hàng lỗi ngay trên việc kiểm tra này.
Bạn có thể cài đặt phương pháp kiểm tra chất lượng và ghi nhận kết quả kiểm tra.
Bạn có thể xem được kết quả kiểm tra chất lượng thông qua nhiều loại báo cáo
  • Đủ tiêu chuẩn, loại bỏ và số lượng theo mặt hàng có thể được xác định dựa theo phương pháp kiểm tra và hình thức kiểm tra.
  • Bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách thiết kế báo cáo kiểm tra chất lượng dựa trên những mong muốn của công ty bạn.
Bạn có thể xem được kết quả kiểm tra chất lượng thông qua nhiều loại báo cáo