TÍNH NĂNG

Quản lý gia công

Bạn có thể quản lý các nhà thầu phụ bằng cách thêm họ vào trong chuỗi quy trình sản xuất của công ty bạn.
  • Quy trình chuyển giao nguyên liệu đến nhà máy giá công và quy trình nhận thành phẩm về dựa vào định mức nguyên liệu, do đó việc kiểm soát số dư tồn kho một cách chính xác có thể thực hiện.
  • Bạn có thể thấy được tình trạng sản xuất của các công ty gia công ở thời gian thực tế và có thể tự động đánh giá chi phí của nguyên vật liệu.
Bạn có thể quản lý các nhà thầu phụ bằng cách thêm họ vào trong chuỗi quy trình sản xuất của công ty bạn.
Cổng dịch vụ khách hàng trong phần mềm ECOUNT cho phép bạn có thể xử lý được các giấy tờ về hàng hóa tại một kho.
  • Bạn có thể cấp 1 tài khoản sử dụng đến các đối tác cho phép đăng nhập giới hạn những phần mà họ có thể làm cho công ty bạn.
  • Việc chuyển giao nguyên liệu và sản xuẩ có thể được báo cáo bằng cổng dịch vụ trực tuyến sao cho các đối tác có thể đăng nhập vào thông tin thực tế liên quan đến việc nhận và chuyển hàng.
Cổng dịch vụ khách hàng trong phần mềm ECOUNT cho phép bạn có thể xử lý được các giấy tờ về hàng hóa tại một kho.
Bạn có thể kiểm tra chí phí một cách chính xác được phản ánh theo từng mặt hàng.
  • Kế toán chi phí gia công cho phép bạn có thể phản ánh chi phí gia công vào trong số liệu kế toán ngay lập tức khi nhập kho hàng về từ các đối tác.
  • Chi phí gia công được tính toán dựa theo số lượng sản xuất cho từng sản phẩm và tự động được phản ánh vào kế toán.
Bạn có thể kiểm tra chí phí một cách chính xác được phản ánh theo từng mặt hàng.