Lịch trình sản xuất (MPS)
Cốt lõi của quản lý sản xuất là có thể lên trước kế hoạch sản xuất và quản lý được lịch trình..
Ecount ERP thì có thể quản lý lịch trình đặt mua nguyên vật liệu cần thiết và lịch trình sản xuất thông qua kế hoạch sản xuất chuẩn.
Đặc điểm riêng
 • Có thể xây dựng kế hoạch sản xuất theo tiêu chuẩn kế hoạch bán hàng ở chi tiết đặt bán hàng(mua hàng).
 • Có thể kiểm tra trực tiếp số lựơng kế hoạch sản xuất theo ngày.
 • Có thể quyết định lượng va thời kỳ vật tư cần cho sản xuất trên nền tảng kế hoạch sản xuất đã tiếp nhận.
  FAQ
  • Có chức năng để có thể lập kế hoạch sản xuất thành phẩm không?
   Chúng tôi cung cấp màn hình cho phép bạn lập kế hoạch sản xuất theo tiêu chuẩn đơn bán hàng và dự báo doanh số bán hàng để có thể đối chiếu với kết quả.
  • Có thể lập kế hoạch sản xuất dựa theo số lượng nào?
   Bạn có thể lập kế hoạch sản xuất dựa theo số lượng đơn bán hàng và dự báo doanh số bán hàng. Đồng thời có thể xét đến tồn kho an toàn của mặt hàng, ngày nghỉ lễ...để lên kế hoạch.
  • Có thể biết được thành phẩm đã lập kế hoạch sản xuất được tạo ra khi nào, bao nhiêu không?
   Nếu lập kế hoạch sản xuất, bạn có thể kiểm tra được là đến khi nào cần phải sản xuất bao nhiêu thành phẩm dựa vào tiêu chuẩn ngày giao hàng của dự báo doanh số bán hàng.
  • Có thể lập kế hoạch sản xuất của thành phẩm cân nhắc số lượng tồn kho thích hợp không?
   Vì có thể áp dụng số lượng tồn kho an toàn theo mặt hàng khi lập dự báo doanh số bán hàng nên bạn có thể cân nhắc đến số dư tồn kho để lập kế hoạch sản xuất.
  • Có thể xem được một lượt lịch trình căn cứ vào kế hoạch sản xuất không?
   Hoàn toàn có thể kiểm tra dễ dàng lịch trình kế hoạch sản xuất theo từng ngày.
  • Công ty tôi không chỉ bán thành phẩm mà còn bán cả hàng bán thành phẩm. Vậy cũng có thể lậ kế hoạch sản xuất cho cả bán thành phẩm chứ?
   Không chỉ thành phẩm mà bạn cũng có thể lập kế hoạch sản xuất dựa trên tiêu chuẩn của bán thành phẩm.
  • Có thể điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất đã tạo cho phù hợp với tình hình thực tế không?
   Kế hoạch sản xuất được tạo tự động dựa trên tiêu chuẩn chi tiết đơn bán hàng và dự báo doanh số bán hàng. Nhưng vẫn có thể tự do thay đổi lại nến bạn cần chỉnh sửa bổ sung.
  • Có thể phản ánh, áp dụng ngày nghỉ khi lập kế hoạch sản xuất không?
   Bạn có thể áp dụng các lịch nghỉ riêng của công ty như nghỉ lễ, kỷ niệm thành lập công ty v.v... vào trong lịch trình kế hoạch sản xuất.
  • Có thể cài đặt để khi lập kế hoạch sản xuất chỉ lập được kế hoạch cho những mặt hàng mà trụ sở chính cho phép thôi hay không?
   Bạn có thể cài đặt quyền hạn để có thể truy cập đến mặt hàng theo từng ID và cũng áp dụng được khi lập kế hoạch sản xuất.
  • Có thể lập được kế hoạch sản xuất không?
   Thông qua menu [Lịch trình sản xuất] bạn có thể lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào đơn bán hàng hoặc dự báo doanh số bán hàng.
  • Có thể quản lý được đơn mua hàng căn cứ vào kế hoạch sản xuất không?
   Có thể tính toán tự động số lượng đặt hàng nguyên/phụ liệu cần thiết khi sản xuất dựa trên kế hoạch sản xuất và tạo được đơn đặt mua hàng.
  Tính năng quan trọng
  • Tiêu chuẩn thu thập kế hoạch sản xuất
   • Khi tạo kế hoạch sản xuất chuẩn(MPS) thì có thể áp dụng mặt hàng trong kế hoạch sản xuất vào đơn bán hàng và kế hoạch bán hàng.
   • Có thể quyết định có phản ánh an toàn tồn kho vào điều kiện thu thập kế hoạch sản xuất hay không.
   • Có thể cài đặt có bao gồm ngày nghỉ ở kế hoạch sản xuất.
   • Cân nhắc ngày nghỉ và an toàn tồn kho và lên kế hoạch sản xuất tự động.
  • Danh sách kế hoạch sản xuất từng ngày
   • Nếu tạo kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn thì có thể xem kế hoạch sản xuất cho từng mặt hàng, từng ngày tự động.
   • Số lượng sản xuất theo từng thời kỳ được tính toán thời gian đạt đến mặt hàng làm tiêu chuẩn.
   • Có thể sửa kế hoạch trực tiếp, dữ liệu đã lên kế hoạch đúng với tình huống.
  • Liên kết kế hoạch nguyên vật liệu(MRP)
   • Liên kết lịch trình sản xuất đã thu thập thông qua kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn với kế hoạch nguyên vật liệu(MRRP)
    có thể quyết định số lượng cần đối với phụ liệu với thời điểm cần có.
   • Thu thập kế hoạch mua hàng tối ưu thông qua kế hoạch vật tư và có thể xây dựng tiến trình đặt mua mang tính hệ thống khi được liên kết với đơn đặt mua hàng.
  Lịch trình sản xuất (MPS)