Quản lý hàng lỗi
Mục đích của việc quản lý hàng lỗi là hạ tỷ lệ hàng lỗi, cắt giảm giá thành và tránh bị lặp lại lỗi tương tự.
Ecount ERP cung cấp hệ thống quản lý hàng lỗi tính chất mạng lưới có thể phân tích loại hình lỗi và quy trình làm phát sinh hàng lỗi.
Đặc điểm riêng
 • Có thể đăng ký loại lỗi đúng với tiêu chuẩn quản lý rồi quản lý.
 • Khi xử lý lỗi thì có thể xử lý dễ dàng lỗi vì có thể liên kết với chi tiết liên quan.
 • Có thể kiểm tra tỷ lệ lỗi với báo cáo đối với tình hình lỗi theo từng điều kiện lỗi.
  FAQ
  • Có thể quản lý lược sử mặt hàng lỗi không?
   Trên Ecount bạn có thể kiểm tra được chi tiết hàng lỗi của mặt hàng sản xuất hoặc sản phẩm thông qua màn hình quản lý hàng lỗi.
  • Có thể quản lý theo từng loại hình sản phẩm lỗi của công ty tôi không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký loại hàng lỗi được dùng trong công ty rồi ghi nhận chi tiết hàng lỗi theo từng loại này, từ đó có thể kiểm tra được tỷ lệ hàng lỗi tương ứng.
  • Nội dung liên quan sản phẩm lỗi phát sinh khi sản xuất thì quản lý ra sao?
   Khi nhập chi tiết sản xuất bạn có thể nhập ngay lược sử cho hàng lỗi và nội dung này được phản ánh tự động vào báo cáo Tỷ lệ hàng lỗi.
  • Có thể quản lý sản phẩm lỗi xảy ra khi xuất/nhập kho, sản xuất không?
   Khi xử lý hàng lỗi bạn có thể tải phiếu nhập kho, xuất kho để áp dụng.
  • Tôi cần phải xử lý bỏ đi hàng tồn kho, vậy quản lý ra sao?
   Trên Ecount khi xử lý bỏ hàng tồn kho, bạn có thể tiến hành nhập/quản lý tại màn hình [Hàng lỗi]. Ngoài ra, chương trình có cung cấp 3 giá trị phân loại để bạn chọn khi xử lý hàng lỗi là bỏ hàng, tháo rời hàng, xử lý hàng lỗi để có thể quản lý hàng lỗi chính xác hơn.
  • Có thể tra cứu riêng chỉ báo cáo đối với sản phẩm bị lỗi thôi không?
   Vâng. Dựa vào dữ liệu xử lý hàng lỗi, bạn có thể tra cứu với nhiều hình thức báo cáo đa dạng như Tình trạng sản phẩm lỗi/Tình trạng tỷ lệ lỗi hàng.
  • Nếu xử lý bỏ hàng hoặc nhập xử lý hàng lỗi thì có ảnh hưởng đến sổ sách kiểm kê không?
   Vâng. Số lượng của mặt hàng đã xử lý thành hàng lỗi sẽ bị giảm đi. Tuy nhiên tùy vào cách xử lý hàng lỗi là gì thì số lượng tăng/giảm của hàng lỗi sẽ được phản ánh khác nhau.
  • Tôi có thể quản lý riêng chỉ những mặt hàng lỗi hay không?
   Hoàn toàn được. Khi bạn cần quản lý riêng đối với hàng lỗi, bạn có thể đăng ký thêm một kho-địa điểm để quản lý riêng chỉ những mặt hàng lỗi này.
  • Có thể sử dụng theo hình thức phải để người phụ trách kiểm tra thì mới có thể giảm đi số lượng hàng lỗi không?
   Có thể được. Bạn vẫn có thể cài đặt để dù phiếu có được nhập thì phải trải qua bước xác nhận của người phụ trách mới phản ánh vào sổ sách tồn kho.
  • Khi nhập sản phẩm lỗi chúng tôi có thêm một vài nội dung đi kèm theo mặt hàng, vậy các chi tiết này cũng có thể nhập cùng luôn phải không?
   Vâng. Bạn có thể thêm hạng mục mình muốn vào trong màn hình nhập liệu và có thể áp dụng được những hạng mục đó lên cả báo cáo.
  • Có thể kiểm tra tỷ lệ hàng lỗi theo từng giai đoạn/từng mặt hàng được không?
   Có thể được. Bạn có thể tự do tìm kiếm theo tiêu chuẩn mặt hàng và thời gian trong báo cáo.
  • Khi phát sinh sản phẩm lỗi, chúng tôi đang lưu trữ chúng trong kho hàng lỗi riêng, vậy có thể chỉ lưu lại lược sử hàng lỗi không?
   Bạn vẫn có thể không cho tăng giảm tồn kho khi xử lý hàng lỗi mà chỉ lưu lại lược sử đối với hàng lỗi đó thôi.
  • Có thể tải chi tiết hàng lỗi lên phần mềm trong một lần vào cuối tháng hay không?
   Vâng. Bạn có thể tải lên một lần các chi tiết hàng lỗi bằng excel.
  • Có thể in phiếu theo từng dòng nhập liệu đối với mặt hàng bị lỗi phải không?
   Chương trình cung cấp mẫu biểu màn hình mặc định và bạn cũng có thể thay đổi lại bằng báo cáo phù hợp với công ty mình.
  • Khi nhập sản phẩm lỗi, có cách nào thông báo cho người phụ trách biết không?
   Bạn có thể cài đặt để cảnh báo tin nhắn được gửi đến cho người phụ trách khi có nội dung hàng lỗi được nhập.
  Tính năng quan trọng
  • Phương pháp xử lý lỗi
   • Là menu nhập chi tiết lỗi tương ứng khi đã nắm bắt lỗi từ quá trình nhập/xuất, sản xuất xử lý lỗi.
   • Có thể phân loại chi tiết theo Hủy/Tháo rời mặt hàng/Dùng bình thường dựa vào cách thức xử lý.
   • Có thể nhập để không có biến động ở số lượng tồn kho hoặc gia giảm số lượng tồn kho của mặt hàng là lỗi dựa theo phương pháp xử lý lỗi.
  • Đăng lý loại lỗi
   • Phân loại lý do lỗi và trường hợp cần xem và cập nhật thì có thể đăng ký và quản lý loại hình lỗi.
   • Dạng lỗi thì có thể đăng ký tự do theo hình thức công ty muốn quản lý.
   • Có thể tiến hành phân tích lỗi và xử lý lỗi theo tiêu chuẩn của dạng lỗi đã cài đặt.
  • Liên quan với công việc khác
   • Có thể áp dụng nội dung bán hàng,mua hàng,nhập kho,biến động kho và có thể tiến hành xử lý lỗi.
   • Thông qua kiểm tra toàn bộ/mẫu ở quản lý chất lượng(QC) thì có thể áp dụng về mặt hàng được xử lý không đạt và tiến hành xử lý hàng lỗi.
   • Khi tính giá thành số tiền của tồn kho đã được xử lý bỏ hàng do hàng lỗi thì có thể áp dụng tự động và xử ý tổn thất ở kế toán.
  • Báo cáo đa dạng liên quan hàng lỗi
   • Có thể xem tình hình lỗi theo điều kiện đa dạng như theo nguyên nhân lỗi,theo phương pháp xử lý,theo mặt hàng,theo số lượng,theo thời gian v.v.
   • Trường hợp của doanh nghiệp sản xuất thì tính toán số lượng hàng lỗi đối chiếu sản xuất theo quy trình rồi có thể xem thống kê tỷ lệ hàng lỗi.
  Quản lý hàng lỗi