TÍNH NĂNG

Quản Lý Hàng Lỗi

Bạn có thể theo dỗi và quản lý các hình thức của sản phẩm lỗi dựa theo hoạt động kinh doanh của bạn.
  • Bạn có thể tạo ra 1 danh sách các loại lỗi thường gặp trong sản xuất.
  • Tiến hành quy trình xử lý sản phẩm lỗi và phân tích dựa trên các hình thức lỗi đẫ được thiết lập.
Bạn có thể theo dỗi và quản lý các hình thức của sản phẩm lỗi dựa theo hoạt động kinh doanh của bạn.
Tính năng sản phẩm lỗi có thể dễ dàng được liên kết với các tính năng liên quan.
  • Bạn có thể ghi nhận lại sản phẩm lỗi dựa trên hoạt động bán hàng. Mua hàng, sản xuất hoặc chuyển hàng.
  • Việc nhập liệu sản phẩm lỗi sẽ dễ dàng bằng cách chọn loại lỗi nhằm giảm số lượng hàng hóa trong kho và cho phép bạn có thể bỏ hàng hoặc tách hàng và tái sử dụng.
Tính năng sản phẩm lỗi có thể dễ dàng được liên kết với các tính năng liên quan.
Chúng tôi cung cấp các báo cáo đa dạng nhằm có thể phân tích loại lỗi và giảm được tỷ lệ lỗi một cách hiệu quả.
  • Bạn có thể kiểm tra tình trạng sản phẩm lỗi và ghi chú chúng với các điều kiện như phương pháp thực hiện, loại mặt hàng, số lượng và thời gian.
  • Về mặt sản xuất, bạn có thể thấy được số liệu thống kê tỷ lệ sản phẩm lỗi từ quá trình sản xuất.
Chúng tôi cung cấp các báo cáo đa dạng nhằm có thể phân tích loại lỗi và giảm được tỷ lệ lỗi một cách hiệu quả.