Quản lý giá thành
Cho dù doanh thu bán hàng tăng liên tục, nhưng nếu không lên được giá thành hợp lý thì người kinh doanh cũng không thể có được lợi nhuận mong muốn.
Nếu sử dụng Ecount ERP thì việc quản lý giá thành và lợi nhuận, điểm trọng tâm trong kinh doanh trở nên dễ dàng.
Đặc điểm riêng
 • Bao gồm các loại chi phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất và đưa vào tính toán giá thành tự động.
 • Cung cấp báo cáo liên quan giá thành đa dạng và tình hình lời lỗ cho từng ngành nghề.
 • Có thể so sánh giá thành thực tế được tính sau sản xuất với giá thành đã tạo sẵn thì có thể xây dựng kế hoạch sẽ phải cắt giảm giá thành ở bước nào sau đó cho phù hợp.
  FAQ
  • Phải trực tiếp nhập giá thành vào tính toán sao?
   Chỉ cần bạn nhập đúng dữ liệu nhập/xuất kho thì chương trình tự động tính toán nên bạn không cần nhập thêm dữ liệu cũng được.
  • Có thể tính toán giá thành theo mạch sản xuất không?
   Bạn có thể tính toán giá thành theo tiêu chuẩn nguyên/phụ liệu và tỷ lệ bán thành phẩm được tiêu thị theo từng quy trình.
  • Có thể áp dụng giá thành sản xuất gián tiếp khác ngoài giá thành sản xuất trực tiếp hay không?
   Vâng. Bạn có thể tính toán giá thành một cách chính xác có bao gồm cả chi phí nhân công/kinh phí phát sinh theo từng quy trình.
  • Chương trình hỗ trợ những cách tính giá thành nào vậy?
   Chương trình hỗ trợ phương pháp chi phí trung bình, phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp tính chi phí mua hàng cuối cùng và bạn có thể tự do chọn khi kiểm tra giá thành.
  • Có thể sử dụng giá thành sản xuất vào trong quyết toán của kế toán không?
   Chương trình hỗ trợ xem báo cáo liên quan số tiền tồn kho đầu kỳ/tăng-giảm trong kỳ/cuối kỳ của nguyên vật liệu/bán thành phẩm/thành phẩm/hàng hóa nên khi quyết toán bạn có thể tải lên số tiền đánh giá số dư.
  • Có thể đối chiếu giá thành và số tiền bán hàng để đánh giá kết quả kinh doanh được không?
   Bạn có thể so sánh giá thành và doanh thu và kiểm tra được tỷ lệ và số tiền lợi nhuận thu được.
  • Có thể tính toán giá thành thông qua tỷ lệ đã phát sinh trên thực tế?
   Chương trình hỗ trợ chức năng để khi tính giá thành người dùng có thể chọn sẽ tiến hành tính toán giá thành theo tiêu chuẩn BOM hay sẽ tính dựa trên chi tiết dữ liệu đã phản ánh
  • Có thể dễ dàng xem được lợi nhuận từ công ty phân phối?
   Nếu bạn đã ghi chép một cách chính xác đối với dữ liệu mua hàng, bán hành thì bạn có thể dễ dàng kiểm tra được tình hình lợi nhuận theo khoảng thời gian như theo ngày, theo tháng v.v...
  • Công ty tôi có định sẵn mức giá thành tiêu chuẩn, vậy có thể quản lý được không?
   Vâng. Bạn có thể tạo [Giá tiêu chuẩn] và cũng có thể kiểm tra sổ sách đối chiếu với giá thành thực tế.
  • Đối với mặt hàng đang nhập khẩu từ nước ngoài, ngoài chi phí mua hàng có thể phản ánh cả chi phí nhập khẩu vào trong giá thành không?
   Vâng. Khi nhập chi tiết mua hàng bạn có thể nhập cùng thông tin chi phí nhập khẩu rồi áp dụng nó vào trong phần giá thành.
  • Tôi chỉ muốn kiểm tra tỷ lệ lợi nhuận của một khách hàng/nhà cung cấp cụ thể, có làm được vậy không?
   Có thể được. Khi kiểm tra giá thành, lợi nhuận bạn có thể tra cứu bằng một khách hàng/nhà cung cấp cụ thể.
  • Tôi muốn kiểm tra tỷ lệ lợi nhuận theo mặt hàng đối với những sản phẩm đã bán ra trong vòng một tháng, có màn hình nào có thể kiểm tra được ngay không?
   Khi kiểm tra lợi nhuận, bạn tìm kiếm bằng mặt hàng cụ thể thì có thể tra cứu được giá thành, lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận phân theo mặt hàng.
  Tính năng quan trọng
  • Phương pháp tính giá thành phù hợp cho doanh nghiệp
   • Có thể chọn phương pháp tính giá thành(chi phí trung bình, nhập trước/xuất trước,mua hàng cuối cùng) mong muốn và tính giá sản xuất hàng thành phẩm vào mỗi tháng.
   • Có thể chọn tính định mức của nguyên/phụ liệu và bán thành phẩm đưa vào sản xuất theo tiêu chuẩn BOM hay không, tính định mức thực tế hay không.
   • Phí gia công sẽ phản ánh vào giá thành cũng có thể chọn là tính theo phí gia công thực tế, là tính phí gia công đã nhập trước làm chuẩn khi tạo mặt hàng.
   • Ngoài phí gia công cũng có thể phản ánh chi phí nhập khẩu thêm, phí nhân công và kinh phí v.v vào giá thành giá thành theo từng quy trình/mặt hàng.
  • Báo cáo liên quan giá thành đa dạng
   • Có thể kiểm tra giá thành được tính,kiểm tra tình hình lợi ích từng khách hàng, mặt hàng chuẩn.
   • Có thể kiểm tra số tiền tồn kho và tỷ lệ lãi lỗ dễ dàng theo tiêu chuẩn bán hàng/mua hàng mà không tạo giá thành, có thể sử dụng hữu ích trong doanh nghiệp lưu thông.
   • Nếu click số tiền giá thành thì có thể kiểm tra nội dung chi tiết trong quá khứ đã được tính giá thành.
   • Khi tạo giá thành theo tiêu chuẩn lượng tiêu hao thực thì có thể kiểm tra chênh lệch khi đối chiếu với chuẩn BOM đã đăng ký.
  • Chuẩn bị giá thành vs giá thành thực
   • Trước khi sản xuất thành phẩm,sau khi sản xuất với giá thành dự tính là có thể kiểm tra chênh lệch ở giá thành thực tế.
   • Có khả năng phân tích nguyên nhân chính xác thông qua Giá nguyên vật liệu sai lệch,Tiêu hao chênh lệch, Chênh lệch Phí nhân công/Kinh phí/Gia công.
   • Nếu giá thành thực tế nhiều hơn giá thành dự toán thì phải tìm nguyên nhân phát sinh chi phí không dự tính được trước đó và cắt giảm giá thành..
  Quản lý giá thành