TÍNH NĂNG

Quản Lý Giá Thành

Số lượng và chi phí của nguyên liệu được nhập vào sản xuất thì được tính toán tự động bằng phương pháp tính giá tiêu chuẩn.
  • Giá thành thực tế có thể được thực hiện hằng tháng bằng cách lựa chọn phương thức tính giá thành ( phương pháp trung bình, nhập trước xuất trước, giá mua cuối cùng ).
  • Bạn có thể quyết định việc tiêu hao nguyên liệu theo định mức hoặc theo thực tế tiêu thụ.
  • Để tính giá thành mặt hàng, bạn có thể phân bổ thêm chi phí nhân công, chi phía nhà máy, chi phí gia công vào từng quy trình và mặt hàng.
Số lượng và chi phí của nguyên liệu được nhập vào sản xuất thì được tính toán tự động bằng  phương pháp tính giá tiêu chuẩn.
Bạn có thể đánh giá kết quả sản xuất qua việc chuyển giao chi phí sản xuất vào mặt hàng của bạn.
  • Bạn có thể ước tính chi phí tiêu chuẩn dựa trên định mức và thông tin mặt hàng.
  • Dễ dàng đánh giá kết quả sản xuất đối so với chi phí thực tế từ việc so sánh giữa giá thành định mức và giá thành thực tế.
Bạn có thể đánh giá kết quả sản xuất qua việc chuyển giao chi phí sản xuất vào mặt hàng của bạn.
ECOUNT giúp tính toán và quản lý lợi nhuận dễ dàng
  • Các số liệu về bán hàng và chi phí được tính toán tự động , do đó bạn có thể xem lợi nhuận và đường biên lợi nhuận.
  • Đối vớ ngành bán lẻ, bạn có thể xem lợi nhuận theo ngày, mặt hàng hoặc khách hàng dựa trên phương pháp nhập trước xuất trước.
  • Đối với công ty sản xuất, lợi nhuận hằng tháng có thể được tính toán dựa trên phương pháp kế toán chi phí được thiết lập từ công ty của bạn.
  • Thậm chí quy trình sản xuất có phức tạp thì cũng có thể tính toán chi phí thực tế theo từng quy trình.
ECOUNT giúp tính toán và quản lý lợi nhuận dễ dàng