TÍNH NĂNG

Hệ Thống Bảng Lương Trực Tuyến

Không dùng phiếu lương giấy
  • Cổng Userpay của ECOUNT cho phép người dùng truy cập trực tuyến phiếu lương của mình.
  • Nhân viên có thể xem tất cả các thông tin về lương cũng như cách tính lương.
Không dùng phiếu lương giấy
Bạn có thể quản lý thuế thu nhập cá nhân của từng cá nhân
  • Trong Userpay, nhân viên có thể in chứng từ tạm tính thuế thu nhập cá nhân và các thông tin liên quan.
  • Trong Userpay, khi nhập các khoản thanh toán cuối năm sẽ được tính thuế TNCN dựa trên công thức đã cài đặt trong hệ thống ERP.
  • Userpay cho phép nhân viên làm việc theo giờ nhập chấm công và kiểm tra tình trạng phê duyệt.
Bạn có thể quản lý thuế thu nhập cá nhân của từng cá nhân