Quản lý cửa hàng/chi nhánh
Nếu sử dụng Ecount thì có thể quản lý tổng hợp dễ dàng nhiều cửa hàng, đại lý, nơi phân phối.
Đặc điểm riêng
 • Có thể kiểm tra tồn kho của nhiều cửa hàng ở tại công ty thực tế.
 • nhập trực tiếp nội dung nhập/xuất kho ở từng cửa hàng và có thể phân tích dữ liệu theo từng cửa hàng.
 • Chỉ nhập dữ liệu đối với cửa hàng của mình quản đối với từng người phụ trách và có thể kiểm tra.
 • Cung cấp tính năng bán hàng nhanh phù hợpvới người dùng ở cửa hàng bán lẻ.
  FAQ
  • Có thể quản lý hàng tồn kho theo từng cửa hàng/chi nhánh?
   Có thể được. Bạn có thể quản lý được xuất nhập kho theo từng chi nhánh/cửa hàng và nội dung này cũng được tự động phản ánh trong sổ sách tồn kho nên có thể kiểm tra lượng hàng tồn trong thời gian thực.
  • Có thể quản lý hàng tồn kho theo từng địa điểm được không?
   Có thể được. Bạn có thể kiểm tra một lượt hàng tồn theo từng kho trong màn hình [Số dư hàng tồn theo kho].
  • Có thể kiểm tra hàng tồn theo thời gian thực theo từng cửa hàng không?
   Ecount là chương trình trên nền tảng web nên bạn có thể kiểm tra được ngay lượng hàng tồn kho theo từng cửa hàng(kho) trong thời gian thực khi bạn nhập liệu.
  • Có thể cài đặt để cho mỗi cửa hàng sẽ không xem được tồn kho của cửa hàng khác hay không?
   Bạn có thể cài đặt cửa hàng(kho) được phép của từng người dùng và cài đặt để họ không thấy được tồn kho của cửa hàng(kho) khác.
  • Có thể quản lý nhiều cửa hàng một lần không?
   Có thể nhập liệu và tra cứu theo từng cửa hàng(kho) nên có thể quản lý được theo từng chi nhánh/cửa hàng.
  • Có thể gom một số cửa hàng lại để quản lý không?
   Có thể cài đặt nhóm kho-địa điểm rồi tìm kiếm bằng nhóm mình muốn tại màn hình tìm kiếm dữ liệu chi tiết.
  • Có thể quản lý cả trường hợp đã di chuyển hàng tồn kho theo từng cửa hàng phải không?
   Thông qua việc nhập chuyển kho bạn có thể nhập và kiểm tra chi tiết chuyển hàng theo từng cửa hàng(kho).
  • Có thể quản lý hàng tồn kho an toàn riêng theo từng kho hàng không?
   Thông qua cài đặt hàng tồn kho an toàn theo từng kho-địa điểm bạn có thể quản lý riêng những số lượng tồn kho an toàn cần thiết cho từng kho hàng.
  • Có thể quản lý riêng những kho hàng không sử dụng không?
   Trường hợp của kho hàng không còn sử dụng nữa, bạn có thể xóa tạm thời và vẫn quản lý được với trạng thái dữ liệu để nguyên trên Ecount.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý tổng hợp từng cửa hàng
   • Có thể kiểm tra trực tiếp như số lượng tồn kho, danh sách mặt hàng từng cửa hàng ở tình hình tồn kho theo kho.
   • Nếu nhập nội dung nhập/xuất kho tại cửa hàng thì tại trụ sở có thể xem tồn kho cửa hàng thực tế.
  • Kiểm tra tồn kho theo từng cửa hàng
   • Chỉ định kho (cửa hàng) ở tất cả menu có liên quan với xuất nguyên vật liệu tồn kho là có thể nhập vào.
   • Có thể kiểm tra và phân tích tất cả nội dung có liên quan với xuất kho nguyên vật liệu như bán hàng, mua hàng, lưu thông hàng hóa theo từng cửa hàng.
   • Khi di chuyển tồn kho thì sẽ tự động tăng giảm hàng giữa các kho là có thể chặn sơ sót ghi nhận.
  • Quyền hạn kết nối cửa hàng cho từng người phụ trách
   • Có thể cài đặt để có thể chỉ quản lý cửa hàng cụ thể cho từng người phụ trách.
   • Có thể cài đặt để người phụ trách có thể quản lý nhiều cửa hàng thông qua tính năng cài đặt nhóm kho(cửa hàng).
  • Tính năng Bán hàng nhanh
   • Cung cấp tính năng bán hàng nhanh để kết hợp sử dụng ở cửa hàng mà thường xuyên xuất kho thành phẩm.
   • Nhận biết thông tin mặt hàng bằng mã vạch và có thể xử lý nhập và xuất kho cùng một lúc là có thể sử dụng bằng hình thức tương tự với POS.
   • Chuyển chi tiết bán hàng đã nhập tại Bán hàng nhanh vào Ecount là có thể kiểm tra dễ dàng tình hình nhập/xuất tồn ho của từng cửa hàng.
  Quản lý cửa hàng/chi nhánh