Quản lý hàng tồn kho an toàn
Nếu vận dụng tính năng hàng tồn kho an toàn thì sẽ luôn giữ được hàng hóa ở số lượng mong muốn
có thể phòng tránh trước được tình hình thiếu số lượng hàng trong kho.
Đặc điểm riêng
 • Có thể kiểm tra dễ dàng số lượng thiếu theo từng mặt hàng.
 • Có thể nhận tin nhắn cảnh báo trường hợp tồn kho dưới mức an toàn.
 • Có thể xem xét tồn kho an toàn và có thể tính số lượng đặt mua.
  FAQ
  • Có thể kiểm tra tồn kho hiện có cùng với lượng tồn kho an toàn hay không?
   Vì có thể thiết lập mẫu biểu cho từng báo cáo nên bạn có thể cho hiển thị số lượng tồn kho hiện có của mặt hàng và số lượng tồn kho an toàn trên mẫu biểu Số dư hàng tồn kho. Ngoài ra bạn còn có thể áp dụng công thức tính để cho hiển thị chênh lệc giữa tồn kho an toàn và tồn kho hiện có.
  • Có thể tạo đơn mua hàng chỉ cho những mặt hàng dưới mức tồn kho an toàn không?
   Tại menu [Kế hoạch mua] thì chương trình sẽ xét đến tồn kho an toàn để tự động tính toán ra số lượng cần đặt mua hàng. Bạn có thể tạo tự động đơn mua hàng dựa trên tiêu chuẩn số lượng đã có được từ kế hoạch mua hàng.
  • Tôi chỉ muốn tra cứu riêng những mặt hàng có tồn kho dưới mức tồn kho an toàn.
   Tại báo cáo tồn kho bạn có thể kiểm tra được một lượt danh sách mặt hàng dưới mức tồn kho an toàn.
  • Có thể đăng ký hàng loạt tồn kho an toàn cho mặt hàng không?
   Có thể được. Vì số lượng an toàn tồn kho cũng có thể được tải lên bằng excel nên dù có nhiều mặt hàng đến đâu cũng có thể đăng ký được dễ dàng.
  • Có thể thiết lập riêng mức tồn kho an toàn cho từng kho hàng không?
   Có thể được. Hàng tồn kho an toàn có thể thiết lập chung tồn kho an toàn cho tất cả các kho-địa điểm hoặc cài đặt riêng số lượng tồn kho an toàn riêng theo từng kho-địa điểm.
  • Có thế đặt giới hạn không cho nhập bán hàng hoặc nhập đơn bán hàng khi không đủ mức tồn kho an toàn không?
   Có thể được. Bạn có thể thiết lập để khi lưu phiếu, nếu số lượng giảm xuống dưới mức tồn kho an toàn thì không cho lưu phiếu hoặc là hiện thông báo
  • Có thể xem riêng những mặt hàng cần và không cần quản lý mức tồn kho an toàn không?
   Có thể được. Khi tìm kiếm mặt hàng bạn có thể tra cứu riêng mặt hàng không thuộc đối tượng quản lý tồn kho an toàn.
  • Những nguyên vật liệu đưa vào trong sản xuất cũng có thể quản lý được mức tồn kho an toàn?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể quản lý tồn kho an toàn cho cả nguyên/vật liệu được đưa vào trong sản xuất nên có thể giới hạn để số lượng không bị giảm xuống dưới mức tồn kho an toàn khi nhập chi tiết sản xuất và cũng có thể kiểm tra trong các báo cáo kiểm kê.
  • Có thể kiểm tra mức tồn kho an toàn đã loại trừ số lượng nhân viên bán hàng nhận đặt hàng không?
   Về số lượng đã nhận đặt hàng, bạn tạo một kho giữ hàng tạm thời rồi chuyển hàng trong kho đó và thiết lập số lượng tồn kho an toàn trong kho hàng đó là được.
  Tính năng quan trọng
  • Thiết lập tồn kho an toàn
   • Có thể cài đặt riêng số lượng tồn kho an toàn cho từng mặt hàng.
   • Có thể cài đặt số lượng tồn kho an toàn theo từng kho(cửa hàng).
   • Có thể cài đặt có áp dụng tồn kho an toàn hay không theo từng menu như đơn đặt hàng,bán hàng,chuyển kho v.v.
  • Thông báo tồn kho thiếu
   • Ở tình hình tồn kho, số lượng tồn kho xuống dưới mức tồn kho an toàn thì được hiển thị là màu nền đỏ.
   • Khi xuất kho dưới số lượng tồn kho an toàn thì có thể áp dụng 3 loại phương pháp là cho thấy tin nhắn cảnh báo, tiếp nhận đơn đặt hàng và không thể bán, bỏ qua.
   • Khi thiết lập tin nhắn cảnh cáo thì có thể kiểm tra số lượng an toàn tồn kho và số lượng hụt của mặt hàng đó tại tin nhắn.
  • Tính toán số lượng đặt mua hàng
   • Sử dụng menu kế hoạch mua hàng và khi tính toán số lượng đặt mua tối ưu hóa thì có thể bao gồm tồn kho an toàn vào tiêu chuẩn tính toán.
   • Chỉ phân biệt mặt hàng dưới tồn kho an toàn, có thể viết đơn đặt mua dễ dàng.
  Quản lý hàng tồn kho an toàn