Hàng Tồn Kho An Toàn

Việc thiết lập hàng tồn kho theo từng mặt hàng và liên tục kiểm tra
là công việc quan trọng để có thể quản lý sản xuất và bán hàng dễ dàng hơn.

TÍNH NĂNG

Có thể dễ dàng phát hiện các mặt hàng dưới mức tồn kho
  • Có thể thiết lập và quản lý cấp độ tồn kho an toàn theo từng mặt hàng.
  • Quản lý tồn kho an toàn có thể được thiết lập cho mỗi nhà kho và cửa hàng.
  • Có thể chọn để áp dụng giới hạn tồn kho an toàn đến các menu hiện tại ảnh hưởng đến số dư tồn kho (Ví dụ: Đơn sản xuất, bán hàng, xuất kho, sản xuất, nhà kho, chuyển kho,vân...vân)
Có thể chọn để thấy cảnh báo nếu tồn kho dưới mức an toàn
  • Số dư tồn kho dưới mức an toàn sẽ được báo đỏ.
  • Có thể thiết lập 3 phương pháp cảnh báo: thể hiện tin nhắn cảnh báo, khóa các giao dịch hoặc khóa việc kiểm tra tồn kho.
  • Khi xem tin nhắn cảnh báo, bạn có thể kiểm tra số dư tồn kho và nguyên nhân trong tin nhắn.
Có thể lên kế hoạch xem xét tồn kho an toàn cho đơn hàng của bạn
  • số lượng được lên kế hoạch của đơn hàng có thể được tính toán dựa vào tình trạng cấp độ số dư tồn kho an toàn.
  • Sau khi lên kế hoạch cho đơn hàng, bạn có thể làm lệnh mua hàng lựa chọn chỉ những mặt hàng trên mức tồn kho an toàn.