TÍNH NĂNG

Kiểm Kho và Điều Chỉnh Tồn Kho

Bạn lo lắng về việc chuyển dữ liệu đang có?
  • Bạn có thể nhập một cách dễ dàng số tồn kho khi áp dụng phần mềm.
  • Bạn có thể tải lên số lượng lớn dữ liệu vào ERP bằng Tiện ích Excel.
Bạn lo lắng về việc chuyển dữ liệu đang có?
Có thể điều chỉnh dễ dàng số dư tồn kho cho mỗi mặt hàng.
  • Bạn có thể áp dụng điều chỉnh số dư nếu có sự khác biệt giữa tự tế và số dư trên ERP.
  • Dựa theo báo cáo số dư tồn kho trong ERP, chỉ số lượng tồn kho thực tế được nhập vào và hệ thống tự động tính toán số dư tồn kho.
  • Bạn có thể kiểm tra quá trình của tồn kho theo mặt hàng hoặc nhà kho.
Có thể điều chỉnh dễ dàng số dư tồn kho cho mỗi mặt hàng.