Quản lý chấm công
Liên kết Secom, telecop KT, caps với ERP nên có thể quản lý dữ liệu vào làm, ra về mang tính hệ thống hơn.
Có thể áp dụng ghi nhận giờ vào/ra về đã ghi nhận ở hệ thống được liên kết.
Đặc điểm riêng
 • Có thể quản lý tiện lợi thời gian chấm công của nhân viên.
 • Có thể truy xuất báo cáo theo hình thức đa dạng liên quan đến thời gian làm việc.
  FAQ
  • Có thể liên kết với chương trình kiểm tra giờ vào/giờ ra của hệ thông bên ngoài không?
   Bạn có thể liên kết với chương trình S-1, Caps, KT Telecop và cho tải tự động các dữ liệu chấm công.
  • Có thể kiểm tra được chi tiết giờ vào/giờ ra của nhân viên không?
   Bạn có thể quản lý tại màn hình Bảng chấm công, Tình hình chấm công.
  • Có thể xem riêng chỉ nội dung của phần đi trễ hay về sớm thôi không?
   Thông qua cài đặt giờ vào làm của công ty, bạn có thể kiểm tra chi tiết đi trễ/về sớm tại màn hình 'Tình hình đi làm trễ'.
  • Có thể quản lý giờ vào/giờ ra nội bộ không?
   Thông qua việc nhập dữ liệu giờ vào làm khi đăng nhập và giờ tan làm khi đăng xuất bạn có thể quản lý được thông tin chấm công mà không cần đến chương trình hỗ trợ bên ngoài.
  • Có thể quản lý giờ vào/giờ ra của nhân viên làm việc bên ngoài không?
   Bạn có thể quản lý riêng tình hình chấm công của những nhân viên công tác bên ngoài tại màn hình 'Tình hình chấm công'.
  • Có thể cài đặt thời gian giờ vào/giờ ra của công ty để quản lý thời gian làm việc không?
   Bạn có thể quản lý ghi nhận chấp công đúng với tiêu chuẩn thời gian làm việc đã cài đặt trong ERP.
  • Có thể quản lý giờ vào làm/giờ tan sở theo từng phòng ban/người dùng hay không?
   Tại màn hình 'Tình hình chấm công' có cung cấp chức năng thiết lập mẫu biểu nên bạn có thể tra cứu dễ dàng thời gian làm việc hàng ngày, tổng thời gian chấm công từng nhân viên, từng phòng ban.
  • Có thể tạo báo cáo liên quan giờ vào làm/giờ tan sở không?
   Bạn có thể tra cứu và in ra các báo cáo liên quan đến chấm công như 'Tình hình chấm công', 'Tình hình đi làm trễ', 'Bảng chấm công theo ngày'.
  • Người quản lý có thể chỉnh sửa hàng loạt chi tiết giờ vào làm/giờ tan sở không?
   Tại màn hình ' Bảng chấm công' có cung cấp tab 'Tất cả' nên người quản lý có thể kiểm tra và chỉnh sửa chi tiết chấm công đối với nhân viên công ty mình.
  • Trong một ngày cũng có thể ghi nhận nhiều chi tiết giờ vào làm/giờ tan sở phải không?
   Tại 'Bảng chấm công' bạn có thể nhập nhiều chi tiết chấm công trong một ngày và có thể lưu lại các mục ghi chú...
  • Có thể liên kết chi tiết giờ vào làm/giờ tan sở với hệ thống bên ngoài không?
   Hệ thống bên ngoài có thể liên kết với Ecount hiện đang cung cấp 3 loại là S-1, Caps, KT Telecop. Bạn có thể liên kết chúng với ERP để ghi nhận thời gian chấm công.
  • Có thể kiểm tra được giờ vào làm/giờ tan sở lúc mấy giờ không?
   Trường hợp bạn muốn kiểm tra thời gian đang ghi nhận và thời gian đã chấm công thực tế thì cài đặt mẫu biểu tương ứng tại 'Tình hình chấm công' thì có thể kiểm tra thời gian chấm công và thời gian nhập.
  • Có thể kiểm tra xem những nhân viên nào đã đi trễ không?
   Tuy có thể cài đặt thời gian làm việc của công ty nhưng trong trường hợp bạn đã cài đặt sẵn thời gian làm việc cho từng nhân viên thì đối với phần đã ghi nhận sau thời gian bắt đầu làm việc sẽ xử lý thành đi trễ và có thể kiểm tra dữ liệu liên quan tại tình hình đi làm trễ.
  • Nếu muốn quản lý giờ vào làm/giờ tan sở thì phải dùng chức năng nào?
   Trường hợp với mục đích quản lý chấm công của các nhân viên, nếu nhấn nút 'giờ vào làm' tại màn hình khi đăng nhập và nút 'Tan sở & Thoát ra' khi đăng xuất thì ghi nhận được chấm công tương ứng. Chương trình cũng cung cấp màn hình cho phép bạn trực tiếp check chọn giờ vào làm và tan sở.
  • Có thể sử dụng những ghi chép giờ vào làm/giờ tan sở của nhân viên khi tính toán lương không?
   Trường hợp có ghi nhận nhận giờ vào/ra thì sau khi check chấm công cho giờ vào/ra, khi tính toán lương thông qua cài đặt hạng mục bạn có thể tính được thời gian tăng ca...để phản ánh vào tính lương.
  • Có thể ghi chép giờ vào làm/giờ tan sở của nhân viên trong một lần không?
   Nếu check sẵn giờ vào/ra cho từng nhân viên rồi thì chương trình cũng có chức năng để tải lên bằng excel cho nội dung 'Ghi nhận giờ vào/ra'. Nếu bạn tải dữ liệu lên đúng định dạng trong chương trình thì có thể đăng ký được một lần dữ liệu chấm công của từng nhân viên.
  • Tôi muốn kiểm tra thời gian làm việc theo từng nhân viên.
   Bạn có thể kiểm tra thời gian làm việc theo ngày của từng nhân viên. Có thể kiểm tra giờ làm việc, đơn vị phút, thời gian làm việc tiêu chuẩn, chênh lệch thời gian...của từng nhân viên.
  • Nhân viên thời vụ cũng có thể ghi nhận được giờ vào làm/giờ tan sở phải không?
   Vì không giới hạn số lượng ID người dùng nên bạn cũng có thể tạo ID cho nhân viên thời vụ để ghi nhận chấm công của họ.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý chấm công đơn giản
   • Khi đăng nhập/thoát khỏi Ecount ERP thì chọn chấm công giờ vào là có thể quản lý giờ làm được.
   • Liên kết với chương trình quản lý chấm công như Secom, KTtelecop, Caps v.v thì có thể chọn thời gian giờ vào/ra về tự động.
   • Thông qua tính năng giờ vào/ra về hiện tại thì có thể quản lý giờ làm việc của nhân viên.
  • Báo cáo chấm công
   • Có thể quản lý ghi nhận chấm công đúng với thời gian chuẩn công việc đã cài đặt ở ERP.
   • Có thể tìm xem dễ dàng như cập nhật thời gian làm theo từng nhân viên/từng phòng ban, thời gian làm việc theo ngày.
   • Có thể tìm xem báo cáo có liên quan đến thời gian làm việc như tình hình chấm công, tình hình đi trễ, thời gian làm theo ngày v.v.
   • Có thể kiểm tra trên một báo cáo thời gian làm, lịch trình nghỉ, chấm công v.v.
  Quản lý chấm công