TÍNH NĂNG

Quản lý khảo sát

Bằng cách đăng ký các vấn đề ra quyết định khác nhau như là một cuộc bỏ phiếu, bạn có thể chấp nhận ý kiến hợp lý của mỗi nhân viên.
  • Có thể tạo các định dạng bỏ phiếu và bạn có thể đăng ký tối đa 20 tùy chọn
  • Khi đăng ký một vấn đề bỏ phiếu, bạn có thể viết và đính kèm một bài đăng tham khảo để dễ dàng liên lạc và chia sẻ mô tả chi tiết về vấn đề bỏ phiếu.
Bằng cách đăng ký các vấn đề ra quyết định khác nhau như là một cuộc bỏ phiếu, bạn có thể chấp nhận ý kiến hợp lý của mỗi nhân viên.
Bỏ phiếu vô danh khuyến khích tham gia bỏ phiếu một vấn đề ra quyết định quan trọng.
  • Các cuộc khảo sát xuất hiện trên bảng điều khiển chính của phần mềm để nhân viên của bạn nhanh chóng xem các vấn đề bỏ phiếu khi đăng nhập vào tài khoản.
  • Có thể kiểm tra tình trạng bỏ phiếu và dễ dàng quyết định rút ngắn hay kéo dài thời hạn bỏ phiếu.
  • Bỏ phiếu giúp cải thiện sự trao đổi trong nhóm cũng như xác nhận phản hồi.
Bỏ phiếu vô danh khuyến khích tham gia bỏ phiếu một vấn đề ra quyết định quan trọng.