TÍNH NĂNG

Lưu trữ tập tin

Có thể lưu trữ các tập tin và đính kèm chúng vào các màn hình khác nhau.
  • Có thể lưu trữ các tập tin trong menu lưu trữ tập tin và đặt chúng ở đầu màn hình khi bạn muốn.
  • Dễ dàng truy cập hoặc sửa đổi danh sách các tệp được lưu trữ trên thư mục cá nhân hoặc chia sẻ
Có thể lưu trữ các tập tin và đính kèm chúng vào các màn hình khác nhau.
Có thể lưu hình ảnh của công ty và chèn chúng vào phần nội dung bài đăng hoặc cài đặt mẫu.
  • Cùng với lưu trữ tài liệu, bạn có thể lưu trữ hình ảnh để sử dụng nội bộ.
  • Có thể chèn hình ảnh lên bảng tin và cài đặt mẫu.
  • Dễ dàng tải hình ảnh lên các mục bằng cách lưu trữ hình ảnh và áp dụng trong cấu hình mục.
Có thể lưu hình ảnh của công ty và chèn chúng vào phần nội dung bài đăng hoặc cài đặt mẫu.