TÍNH NĂNG

Quản Lý Dự Án Trực Tuyến

Có thể tạo ra các bảng ghi và quản lý lịch sử của mỗi dự án.
  • Có thể quản lý từng dự án bằng cách thiết lập theo quy trình riêng, dữ liệu đầu vào, và tài liệu tham khảo cho mỗi dự án.
  • Mỗi người phụ trách có thể ghi lại tiến độ của họ và theo dõi tình trạng tiến độ dự án.
Có thể tạo ra các bảng ghi và quản lý lịch sử của mỗi dự án.
Bạn có thể kiểm tra tiến độ của từng dự án bằng biểu đồ Gantt trong nháy mắt
  • Biểu đồ Gantt thể hiện trạng thái tiến độ dự án để bạn có thể kiểm tra các dự án trong nháy mắt.
  • Có thể dễ dàng kiểm tra và chia sẻ chi tiết cũng như liên kết các bài viết trên bảng tin.
Bạn có thể kiểm tra tiến độ của từng dự án bằng biểu đồ Gantt  trong nháy mắt
Gia tăng liên kết dữ liệu chia sẻ công việc và hiệu quả.
  • Có thể nhập thông tin chi tiết của dự án và chia sẻ dữ liệu với nhân viên bằng cách sử dụng bảng chia sẻ công việc.
  • Liên kết chi phí có thể theo dõi các chi phí dự án mà không cần rời khỏi màn hình.
Gia tăng liên kết dữ liệu chia sẻ công việc và hiệu quả.