Phê duyệt điện tử
Ecount thực hiện công việc thực tế và có thể kết hợp phê duyệt cùng với chứng từ ERP đang ghi chép.
Có thể nâng cao tính hiệu quả công việc, giảm công việc trùng lặp rắc rối.
Đặc điểm riêng
 • Phê duyệt điện tử trong Ecount có thể liên kết với các chứng từ khác
 • Có thể sử dụng theo mẫu soạn thảo đang dùng trong doanh nghiệp hiện tại.
 • Có thể thực hiện quy trình công việc giống với phê duyệt thực tế đang diễn ra tại doanh nghiệp.
  FAQ
  • Có thể dùng chi tiết giao dịch đã đăng ký trên ERP để tạo tờ trình hay không?
   Bạn có thể cài đặt để đính kèm các phiếu ERP như báo giá, đơn bán hàng, đơn mua hàng, đơn sản xuất, báo cáo chi tiền...và phản ánh vào trong báo cáo khi hoàn tất phê duyệt.
  • Ở bên ngoài cũng có thể phê duyệt tờ trình phải không?
   Đương nhiên rồi. Chỉ cần có kết nối mạng thì bất cứ đâu, bất cứ khi nào cũng có thể dùng Ecount nên dù ở bên ngoài bạn cũng có thể kiểm tra và phê duyệt được tờ trình.
  • Có hỗ trợ tạo mẫu biểu cho tờ trình giúp chúng tôi không hay chúng tôi phải trực tiếp tạo?
   Chương trình có cung cấp nhiều mẫu biểu đa dạng được sử dụng thường xuyên nên bạn có thể điều chỉnh mẫu đang cung cấp để sử dụng hoặc dùng công cụ tự tạo trực tiếp để dùng.
  • Nếu đến lượt bản thân phê duyệt thì có cảnh báo gửi đến không?
   Vâng. Bạn có thể gửi cảnh báo theo thứ tự lần lượt cho người phê duyệt và ngoài tin nhắn cũng có thể gửi SMS, Email, push di động.
  • Trường hợp người phê duyệt vắng mặt thì có thể chọn phê duyệt hoàn tất hoặc phê duyệt tắt hay không?
   Có thể được. Chương trình cũng cung cấp chức năng phê duyệt hoàn tất hoặc phê duyệt tắt nhưng do chỉ cần có kết nối mạng thì bất cứ đâu, bất cứ khi nào cũng có thể dùng Ecount nên trong trường hợp là phê duyệt gấp thì dù bạn ở bên ngoài cũng có thể xử lý ngay được.
  • Có thể đăng ký, quản lý dòng phê duyệt được sử dụng thường xuyên không?
   Bạn có thể cài đặt dòng phê duyệt của mẫu biểu chung hoặc cài đặt dòng phê duyệt cho từng cá nhân theo từng ID.
  • Có thể cài đặt cho phép người khác ngoài người phê duyệt cũng xem được tờ trình tương ứng hay không?
   Bạn có thể chia sẻ tài liệu tờ trình thông qua chức năng Cc. và có thể cài đặt thời điểm tham khảo là trước hay sau khi phê duyệt hoàn tất.
  • Có thể tải phiếu đã đăng ký sẵn lên làm tờ trình khi đăng ký hay không?
   Bạn có thể tải nội dung phiếu đã đăng ký sẵn lên phê duyệt điện tử để tạo tờ trình. Sau khi duyệt xong tờ trình cũng có thể phản ánh tự động vào sổ sách được.
  • Có thể cho tạo tự động phiếu mình muốn không?
   Khi bạn chọn phiếu được liên kết đến từng mẫu biểu rồi tạo tờ trình thì có thể nhập được cả nội dung phiếu bạn cần.
  • Có thể sử dụng y nguyên mẫu biểu tờ trình của công ty chúng tôi không?
   Bạn có thể đăng ký và dùng y nguyên những mẫu biểu mà công ty mình đang dùng hiện tại.
  • Tại phê duyệt điện tử tạo phiếu rồi và khi vào lại bằng màn hình phải tạo phiếu nữa phải không?
   Phiếu được đính kèm trong tờ trình đã hoàn tất phê duyệt đang được phản ánh trên hệ thống nên bạn không cần phải tạo phiếu thêm lần nữa.
  • Có thể khôi phục đối với tờ trình đã bị xóa hay không?
   Bạn có thể kiểm tra được chi tiết bị xóa nhưng không thể khôi phục được.
  • Có thể nhập bằng chữ ký hoặc con dấu của bản thân trong dòng phê duyệt tờ trình hay không?
   Bạn có thể đăng ký con dấu và chữ ký sẽ dùng trong dòng phê duyệt rồi tiến hành nghiệp vụ phê duyệt bằng hình thức giống như phê duyệt trên thực tế.
  • Có thể cài đặt để người tham khảo của phê duyệt điện tử chỉ có thể kiểm tra được tờ trình sau khi nó được phê duyệt xong hay không?
   Khi tạo tờ trình bạn có thể chỉ định thời điểm kiểm tra của người tham khảo. Tùy vào thời điểm tham khảo để quyết định có ghi được chú thích hay không.
  • Có cách nào để người phê duyệt có thể chỉnh sửa tờ trình khi tiến hành phê duyệt điện tử không?
   Trường hợp của người phê duyệt cho tờ trình tương ứng thì chỉ có thể kiểm tra được chi tiết tờ trình và thêm chú thích thôi, không thể chỉnh sửa nội dung của tờ trình.
  • Tôi muốn kiểm tra được cả trong những phiếu có liên kết dòng phê duyệt của phê duyệt điện tử.
   Dòng phê duyệt của phiếu và dòng phê duyệt của phê duyệt điện tử bạn phải cài đặt riêng lẻ nhau.
  • Trường hợp phê duyệt điện tử có thể kiểm tra trên ứng dụng không?
   Tẩt cả nội dung của Ecount đều kiểm tra được trên ứng dụng và nếu bạn cài đặt cảnh báo khi tạo tờ trình thì có thể kiểm ra được cảnh báo trên ứng dụng.
  Tính năng quan trọng
  • Liên kết chứng từ ERP với phê duyệt điện tử
   • Nội dung của tài liệu soạn thảo đã hoàn tất phê duyệt như nhật ký chi tiền, báo giá, đơn đặt mua v.v được phản ánh tự động bằng chứng từ ERP.
   • Áp dụng chứng từ kiểm kê, kế toán đã được tạo trước ở ERP và nhập soạn thảo và nếu được phê duyệt thì có thể cài đặt để được phản ánh tự động.
  • Thiết lập mẫu biểu tài liệu soạn thảo
   • Đăng ký mẫu biểu tài liệu soạn thảo đang sử dụng trong doanh nghiệp hiện tại thì có thể sử dụng.
   • Mẫu biểu tài liệu đã đăng ký ở mẫu dùng chung, thì khi soạn thảo thực tế là có thể liên kết vào được.
   • Chỉ định phương pháp và trình tự phê duyệt cho từng tài liệu/ từng tình huống, nâng cao tình hiệu quả của quá trình lên kế hoạch.
   • Thông qua đăng ký chữ ký cá nhân, con dấu công ty thì có thể thực hành công việc phê duyệt với hình thức giống với phê duyệt bên ngoài.
  • Thực hiện quy trình phê duyệt
   • Có thể kiểm tra tình trạng tiến hành phê duyệt theo từng giai đoạn.
   • Thông qua tính năng chú thích là người soạn thảo với người phê duyệt có thể trao đổi với nhau.
   • Thông qua chức năng thông báo đa dạng và ứng dụng điện thoại(App) thì có thể phê duyệt trực tiếp cả khi ở bên ngoài.
  Phê duyệt điện tử