TÍNH NĂNG

Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (CRM)

Bạn có quyền cung cấp câu trả lời phù hợp cho khách hàng của bạn
  • Ghi lại thông tin của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Chỉ định chia sẻ thông tin với tất cả nhân viên hay không.
  • Cập nhật thông tin liên lạc để tạo danh sách liên lạc của riêng bạn.
  • Ngoài các trường mặc định, bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh.
  • Bạn có thể tải lên rất nhiều thông tin khách hàng bằng cách sử dụng tùy chọn tải lên của Excel.
Bạn có quyền cung cấp câu trả lời phù hợp cho khách hàng của bạn
Quá dễ dàng để phân biệt giữa khách hàng tiềm năng và khách hàng có giao dịch thực sự.
  • Bạn có thể tạo bảng thông tin quản lý khách hàng cho phép bạn tự do đăng ký lịch sử tư vấn khách hàng và khách hàng tiềm năng và tình trạng tiến độ hợp đồng.
  • Có thể đặt các mục đầu vào của bảng quản lý khách hàng theo yêu cầu của công ty và có thể phân tích dữ liệu khách hàng linh hoạt bằng cách xác định các hạng mục theo thời gian và điều kiện.
  • Quản lý hiệu quả các hoạt động bán hàng và quy trình một hợp đồng từ bán hàng ban đầu đến nhận đơn đặt hàng và thanh toán.
  • Khi đăng ký một bài viết, bạn có thể đính kèm chứng từ kế toán, phiếu kiểm kê, hoặc đăng ký một bài mới.
Quá dễ dàng để phân biệt giữa khách hàng tiềm năng và khách hàng có giao dịch thực sự.
Bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa khách hàng tiềm năng và khách hàng giao dịch chính thức
  • Bạn có thể dễ dàng chuyển khách hàng từ tiềm năng thành khách hàng giao dịch chính thức
  • Các tài khoản được chuyển đổi thành khách hàng được quản lý trong mô-đun kế toán và kiểm kê.
Bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa khách hàng tiềm năng và khách hàng giao dịch chính thức