TÍNH NĂNG

Quản Lý Nhiều Địa Điểm

Quản lý dữ liệu được phân loại và xử lý riêng biệt nếu cần.
  • Cấu hình cho từng chi nhánh như phòng ban hoặc kho để quản lý riêng lẽ trong cùng một tài khoản.
  • Sắp xếp dữ liệu theo vị trí kinh doanh và chạy riêng biệt hoặc hợp nhất báo cáo hoạt động kinh doanh hoặc báo cáo tồn kho cho từng chi nhánh.
  • Thiết lập quyền cho cho từng người dùng chỉ có thể truy cập vào các kho và phòng ban nhất định để ngăn chặn truy cập đến dữ liệu của các chi nhánh khác.
Dễ dàng truy xuất và quản lý dữ liệu của từng vị trí kinh doanh.
  • Nếu bạn có nhiều tài khoản ECOUNT, bạn có thể di chuyển từng tài khoản này sang tài khoản kia mà không cần phải đăng xuất hay đăng nhập nhiều lần.
  • Ngay cả khi bạn không mong muốn theo dõi nhiều báo cáo khác nhau, bạn có thể dễ dàng truy cập quản lý dữ liệu từ nhiều tài khoản khác nhau.
  • Công cụ hữu dụng này cho các công ty đang phải quản lý nhiều tài khoản cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.