Không giới hạn người dùng
Nếu chỉ có thể sử dụng chương trình trên máy tính của 1 người thì khó khăn khi chia sẻ công việc giữa những nhân viên với nhau và có thể làm tăng các công việc không cần thiết.
Vì Ecount không giới hạn số người dùng nên tất cả nhân viên có thể tiến hành công việc trên một chương trình.
Đặc điểm riêng
 • Có thể sử dụng tất cả tính năng ERP mà không cần thêm nhân viên, giới hạn người dùng(ID).
 • Có thể cài đặt quyền hạn có thể nhập và xem theo từng người dùng và bộ phận.
 • Thông qua tính năng thiết lập cách tiếp cận ERP thì chỉ ID nào người dùng đã kiểm tra mới có thể kết nối với ERP.
  FAQ
  • Chi phí phát sinh theo số lượng người dùng?
   Do không giới hạn số lượng người dùng nên không phát sinh thêm phí dù có bao nhiêu người sử dụng đi nữa.
  • Có thể cấp quyền hạn tùy theo người dùng không?
   Vâng. Vì có thể cấp quyền theo từng ID người dùng nên bạn có thể áp dụng quyền hạn nhập/chỉnh sửa phiếu hay màn hình cho phép truy cập tùy theo tính chất công việc của từng người dùng.
  • Có thể truy cập cùng lúc không?
   Vâng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng riêng ID cho từng người dùng để có thể truy cập cùng lúc và kiểm tra lược sử sử dụng.
  • Với một ID có thể truy cập trên nhiều máy tính không?
   Vâng. Có thể truy cập đồng thời bằng một ID. Nhưng do Ecount là chương trình không giới hạn người dùng nên chúng tôi khuyên bạn nên tạo ID cho từng người dùng để sử dụng, như vậy sẽ tiện quản lý hơn.
  • Có thể kiểm tra được lược sử của người dùng không?
   Vâng. Bạn có thể kiểm tra lược sử của người dùng trong tính năng lược sử của phiếu hoặc chi tiết truy cập của người dùng.
  • Các cửa hàng chi nhánh cũng có thể truy cập vào để sử dụng?
   Có thể được. Do không giới hạn người dùng nên có thể cấp ID cho tất cả các cửa hàng và có thể cài đặt để mỗi cửa hàng chỉ kiểm tra được màn hình mà mình cần dùng.
  • Ở nước ngoài cũng có thể cùng sử dụng được?
   Vâng. Ở nước ngoài cũng có thể chia sẻ thông tin trong thời gian thực và không giới hạn số nhân viên sử dụng.
  • Di động cũng không bị hạn chế gì?
   Trên di động cũng có thể dùng giống như máy tính và có cung cấp cả ứng dụng Ecount.
  • Tôi muốn cài đặt để khi đăng nhập bằng ID của cửa hàng hoặc khách hàng/nhà cung cấp thì chỉ xem được tồn kho của kho hàng cụ thể nào đó thôi, có làm được vậy không?
   Có thể được. Bạn có thể chỉ định phạm vi sử dụng để cho từng ID chỉ thấy kho hàng/khách hàng, nhà cung cấp/phòng ban/mặt hàng cụ thể nào đó thôi.
  • Chỉ có thể thiết lập được 1 Master ID thôi sao?
   Do có sử dụng nhiều ID của người quản lý nên có thể cài đặt ID của người phụ trách cần quyền hạn làm người quản lý.
  • Có thể cài đặt để cho người dùng chỉ xem được những màn hình bản thân họ cần phải dùng thôi hay không?
   Thông qua tính năng thiết lập quyền hạn bạn có thể cài đặt để người dùng chỉ nhìn thấy màn hình cần sử dụng.
  • Có thể cấp quyền giống nhau cho nhiều ID hay không?
   Bạn có thể dùng chức năng sao chép quyền hạn để cấp quyền giống nhau trong nhiều ID.
  Tính năng quan trọng
  • Không giới hạn người dùng
   • Có thể đăng ký đủ với số người dùng mà không cần thêm chi phí.
   • Có thể sử dụng tức thời từ trong phạm vi được cho phép cùng lúc với đăng ký người dùng.
   • Chỉ có thể cài đặt người dùng được chỉ định bằng ID quản trị viên được thấy quyền hạn của ID người dùng.
   • Chính sách không giới hạn người dùng giúp doanh nghiệp không phát sinh thêm gánh nặng chi phí.
  • Cài đặt quyền hạn cho từng người dùng
   • Có thể cài đặt chi tiết quyền hạn xem, sửa, xóa đối với menu chỉ định theo từng người dùng.
   • Có thể cài đặt quyền hạn xem và nhập cho phòng ban, mặt hàng, khách hàng chứ không phải chỉ menu.
  • Cài đặt phương pháp kết nối để kiểm chứng người dùng
   • Đối với ID người dùng thì xem IP kết nối, số lần kết nối và thời gian kết nối trong khoảng thời gian chỉ định là có thể kiểm soát sự đăng nhập không được cho phép.
   • Cài đặt IP có thể kết nối theo từng người dùng và có thể xử lý sao cho chỉ kết nối vào ERP tại địa điểm được chỉ định cụ thể như là văn phòng.
   • Cài đặt thời gian hạn chế kết nối lđể có thể kiểm soát thời gian sử dụng theo từng người dùng cụ thể hay là của tất cả công ty.
  Không giới hạn người dùng