Tối Ưu Hóa Sử Dụng

Giảm thiểu thời gian tìm hiểu thích ứng của người
dùng nếu các cấu hình chức năng được sắp xếp thực tế.

TÍNH NĂNG

Bạn có thể thay đổi môi trường sử dụng phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp.
  • ECOUNT ERP cung cấp các công cụ để quản lý tồn kho, kế toán, nhân sự/bảng lương, và các báo cáo tài chính.
  • Phân quyền từng tính năng cho phép bạn cấu hình các menu sẽ được sử dụng.
  • Các menu không sử dụng sẽ được ẩn đi.
Giảm thiếu thời gian tìm hiểu thích ứng và nhân viên học nhanh hơn so với dự định.
  • Cấu hình phân hệ với mục yêu thích hoặc các menu thường sử dụng (MyPage) cho từng người dùng.
  • Tính năng MyPage có thể tùy chỉnh tên và bố cục khác nhau cho từng người dùng.
  • Thiết lập các lựa chọn MyPage cho từng người dùng thông qua cấu hình cho người sử dụng.