Tối Ưu Màn Hình Nhập

Bất kể giải pháp phần mềm của bạn đắt như thế nào,
nếu bạn không thể nhập được các dữ liệu như mong muốn,
việc đó sẽ làm bạn làm việc nhiều hơn.

TÍNH NĂNG

Bạn có thể nhập tất cả các thông tin cần thiết để quản lý tốt hơn.
  • Thiết lập kích thước và mục đích của các trường nhập liệu.
  • Thêm hoặc xóa bỏ các trường nhập liệu nếu cần.
Dễ dàng chia sẻ công việc và sản phẩm dự án quan trọng.
  • Cụ thể hóa các yêu cầu cho các màn hình nhập theo từng menu và không cho phép lưu phiếu nếu thiếu thông tin.
  • Thiết lập các lựa chọn dữ liệu cần thiết cho việc lưu trữ các phiếu bán hàng, hóa đơn, chứng từ, giao hàng, .v.v.