TÍNH NĂNG

Tối Ưu Màn Hình Nhập

Bạn có thể nhập tất cả các thông tin cần thiết để quản lý tốt hơn.
  • Thiết lập kích thước và mục đích của các trường nhập liệu.
  • Thêm hoặc xóa bỏ các trường nhập liệu nếu cần.
Dễ dàng chia sẻ công việc và sản phẩm dự án quan trọng.
  • Cụ thể hóa các yêu cầu cho các màn hình nhập theo từng menu và không cho phép lưu phiếu nếu thiếu thông tin.
  • Thiết lập các lựa chọn dữ liệu cần thiết cho việc lưu trữ các phiếu bán hàng, hóa đơn, chứng từ, giao hàng, .v.v.