TÍNH NĂNG

Tất cả chức năng

Chúng tôi có tất cả các công cụ mà doanh nghiệp cần
  • Chúng tôi có tất cả những gì bạn cần để quản lý trong sản xuất, phân phối, dịch vụ, công việc phi lợi nhuận, và nhiều loại hình khác.
  • Dễ dàng cấu hình và tối ưu các tính năng.
  • Tạo các loại giao dịch, các trường nhập thông tin và tạo ra các kết quả như mong muốn của doanh nghiệp.
  • Sử dụng phần mềm ngay lập tức mà không tốn phí khởi tạo và triển khai.
Bạn có thể sử dụng ECOUNT sau 10 năm
  • Người sử dụng có thể yêu cầu tính năng mới và nhận phản hồi quá trình phát triển về tính năng đó sau cuộc họp hằng tuần của chúng tôi.
  • Bản nâng cấp miễn phí được thực hiện mỗi tuần để đáp ứng nhanh chóng sự thay đổi của môi trường quản lý doanh nghiệp.
  • Các gói cập nhật được phát hành với các quy định về luật và các quy định thường xuyên thay đổi như luật thuế sẽ giúp bạn quản lý doanh nghiệp dễ hơn.