TÍNH NĂNG

Theo Dõi Thay Đổi

Dễ truy vết đến nguồn gốc của dữ liệu
  • Truy vết nguồn gốc phát sinh dữ liệu trực tiếp từ màn hình báo cáo.
  • Tất cả dữ liệu được liên kết từ nguồn gốc đến kết quả trên báo cáo. Bạn hoàn toàn có thể truy cập vào nguồn dữ liệu phát sinh và chỉnh sử dữ liệu mà không cần phải thoát khỏi màn hình báo cao.
  • Kiểm tra được người dùng nào đã nhâp và chỉnh sửa hoặc xóa dữ kiệu thông qua lược sử truy cập.
Dễ dàng xác định dữ liệu đã nhập, chỉnh sửa hoặc xóa.
  • Dễ dàng xem lịch sử của từng ID người dùng truy cập dữ liệu.
  • Xem ngày tạo, tác giả, ngày chỉnh sửa và/hoặc ngày xoa của từng chứng tư.
  • Các lựa chọn khôi phục dữ liệu cho phép lấy lại dữ liệu đã xóa.
Kiểm soát việc chỉnh sửa và xóa trong vấn đề quản lý dữ liệu để đảm bảo dữ liệu được chốt sổ.
  • Bạn có thể thiết lập giới hạn để chặn người dùng nhập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu trước một ngày ấn định.
  • Trong khi dữ liệu không thể bị ảnh hưởng, bạn có thể tiếp tục truy cặp và xem các dữ liệu trước ngày giới hạn.
  • Dễ dàng áp dụng giới hạn đến các liệu như báo cáo tài chính và các chứng từ.