TÍNH NĂNG

Sao Lưu Dự Phòng Dữ Liệu

Chúng tôi có giải pháp sao lưu dự phòng dữ liệu toàn diện.
  • Dữ liệu nhập vào ECOUNT ERP sẽ được lưu trữ trong nhiều bản khác nhau vào mỗi ngày.
  • Bạn có thể kiểm tra thời gian lưu trên từng dữ liệu khi được nhập, chỉnh sửa và xóa.
  • Khoảng thời gian sao lưu là từ khi bắt đầu sử dụng cho đến thời điểm sao lưu. Tât cả dữ liệu trên ECOUNT được sao lưu mỗi ngày.
Bạn có thể tự tạo ra các bản sao lưu nếu cần thiết.
  • Tải các dữ liệu đã nhập về bằng cách xuất thành một file Excel theo một khoảng thời gian cụ thể hoặc theo khách hàng.
  • Các dữ liệu đã xuất thường được dùng để tạo thành các bản sao lưu của riêng bạn, lưu trư dữ liệu hoặc chuyển dữ liệu sang các hệ thống khác.