TÍNH NĂNG

Báo Cáo Tùy Chỉnh

Không còn phải tạo ra các báo cáo riêng biệt nữa.
  • Chúng tôi cung cấp các lựa chọn in báo cáo và các loại báo cáo để bạn nhanh chóng tạo ra dữ liệu mong muốn.
  • Mỗi báo cáo có thể tạo đến 50 mẫu khác nhau.
  • Các báo cáo cung cấp các điều kiện tìm kiếm để lọc thông tin và tạo ra bộ dữ liệu chuyên biệt.
Phân quyền xem báo cáo cho từng người dùng.
  • Bạn có thể phân quyền để xem các mẫu báo cáo cho từng ID người dùng.
  • Ngăn ngừa các thông tin mật bị tiết lộ ra ngoài bằng cách ngăn truy cập cho một số báo cáo nhất định.