Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ để giúp các doanh nghiệp có thể dễ
dàng kiểm tra các báo cáo từ các chi nhánh, hội sở, văn phòng ở nước ngoài,
đồng thời vấn đề ngôn ngữ cũng được giải quyết.

TÍNH NĂNG

Mỗi người dùng có thể chọn ngôn ngữ riêng.
  • Thiết lập ngôn ngữ cho từng người dùng mà không cần phải cài đặt gì thêm.
  • Sử dụng bằng tiếng Anh, Việt, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.
Tối ưu hóa môi trường làm việc dựa theo từng quốc gia.
  • Thiết lập múi giờ.
  • Cấu hình đơn vị tiền tê và số hiện thị số thập phân.
  • Thiết lập mức thuê cắn cứ trên quy định thuế ở địa phương.
Tối ưu Kế Toán theo yêu cầu của mỗi quốc gia.
  • Sử dụng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.
  • Các tài khoản được cáu hình bất kể quốc gia hay ngành nghề kinh doanh.
  • Bạn có thể chỉnh các báo cáo tài chính dựa trên yêu cầu báo cáo mà bạn muốn.