Phải Thu/Phải Trả
Việc phải chú ý đến khoản phải thu, phải trả và giao dịch cho vay là vấn đề quan trọng ở bất kỳ doanh nghiệp nào.
Khi phát sinh bán hàng/mua hàng, nếu liên kết với chức năng kế toán thì không cần thực hiện công việc xử lý cho số tiền phải thu/phải trả riêng biệt cũng được.
Đặc điểm riêng
 • Tự động cập nhật sổ cái phải thu/phải trả của từng khách hàng.
 • Có thể kiểm tra nội dung phải thu/phải trả bằng điều kiện mong muốn.
  FAQ
  • Có thể tìm kiếm khoản phải thu, phải trả theo từng khách hàng/nhà cung cấp được không?
   Bạn có thể kiểm tra một lượt thông tin bán hàng/mua hàng, thu tiền/chi tiền, số dư tại báo cáo Phải thu từ khách, Phải trả cho nhà cung cấp.
  • Có thể tra cứu riêng chỉ khoản phải thu chưa xuất hóa đơn thuế thôi hay không?
   Vâng. Chương trình cung cấp báo cáo cho phép bạn kiểm tra một lượt số tiền phải thu chưa được yêu cầu - tức số tiền chưa xuất hóa đơn thuế.
  • Có trường hợp trong một khách hàng/nhà cung cấp cùng lúc phát sinh mua hàng và bán hàng. Có cung cấp sổ cái cho hiển thị cả khoản phải thu và phải trả không?
   Có thể được. Bạn có thể tra cứu đồng thời cho tiết phải thu, phải trả tại 'Sổ Khách hàng/Nhà cung cấp' và cũng có thể dễ dàng tra cứu được chênh lệch phải thu/phải trả.
  • Có thể quản lý số dư khoản phải thu theo từng phiếu chứ không phải theo từng khách hàng/nhà cung cấp không?
   Bạn có thể tạo mã phải thu theo từng phiếu bán hàng rồi quản lý nợ phải thu theo tiêu chuẩn mã phải thu.
  • Có thể tổng hợp số dư khoản phải thu/phải trả và xem theo tháng không?
   Vâng. Chương trình cung cấp báo cáo có thể kiểm tra được một lượt thông tin doanh thu/thu tiền/số dư/số tiền chưa thu...theo tháng.
  • Có thể cho bao gồm số dư của nhiều tài khoản (khoản phải thu, khoản phải thu khác...)vào trong sổ sách phải thu, phải trả hay không?
   Vâng. Nếu bạn biểu thị thuộc tính là khoản phải thu hoặc phải trả theo từng hạng mục tài khoản thì trong sổ sách có thể kiểm tra các khoản phí nó sẽ ghi nhận và biểu thị ra là số tiền phải thu hoặc phải trả.
  • Có trường hợp giao hàng đến nhiều chi nhánh, song phải nhận tiền từ một chi nhánh chính thôi. Vậy có thể gom các khoản phải thu vào trong một khách hàng/nhà cung cấp không?
   Có thể được. Bạn có thể gom nhiều khách hàng/nhà cung cấp lại thành một mã phải thu để tính tổng các khoản phải thu bằng một khách hàng/nhà cung cấp để quản lý.
  • Có thể cho liệt kê theo thứ tự số tiền phải thu và phải trả từ cao đến thấp không?
   Có thể được. Trong các báo cáo cho phép tra cứu số tiền phải thu/phải trả theo từng khách hàng/nhà cung cấp, bạn có thể cho sắp xếp theo thứ tự giảm dần của số tiền.
  • Chúng tôi là công ty xây dựng, có thể kiểm tra số tiền hợp đồng & số tiền còn lại của từng công trình không?
   Khi ký hợp đồng bạn có thể tạo mã phải thu tại màn hình 'Khoản phải thu' và nhập sẵn số tiền hợp đồng, rồi mỗi khi thu tiền vào bạn cho giảm đi khoản phải thu thì có thể kiểm tra được số dư tương ứng.
  • Tôi có thể cấp mã số theo ý muốn mỗi khi phát sinh khoản phải thu không?
   Khi nhập phiếu bạn có thể chỉ định trực tiếp mã phải thu rồi tạo.
  • Dù là giao dịch thường xuyên với cùng một công ty đi nữa thì chúng tôi vẫn cần phải kiểm tra số dư cho mỗi giao dịch, có thể làm được không?
   Bạn có thể tạo mã quản lý phải thu cho mỗi giao dịch và khi thu tiền chỉ cần xử lý giảm cho trường hợp tương ứng là được.
  • Có thể sao lưu dữ liệu đã nhập không?
   Những nội dung đã nhập có thể xuất ra excel.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý khoản phải thu/phải trả
   • Nếu chỉ nhập chi tiết giao dịch thì Ecount ERP sẽ sắp xếp chi tiết phải thu/phải trả theo từng khách hàng một cách tự động.
   • Có thể quản lý phải thu/phải trả mà không có sơ sót bằng việc liên kết dễ dàng với menu bán hàng/mua hàng.
  • Tìm kiếm theo điều kiện
   • Báo cáo của tình hình phải thu/phải trả trong Ecount như theo ngày,theo người phụ trách,theo khách hàng có thể cài đặt điều kiện đa dạng.
   • Cung cấp báo cáo mặc định với hình thái đa dạng như phân tích chi tiết số dư, phân tích chi tiết khoản phải trả/phải thu.
  Phải Thu/Phải Trả