Quản Lý Các Khoản Phải Thu Và Phải Trả

Khoản phải thu và khoản phải trả là tài sản vô cùng quan trọng cho mọi loại hình doanh nghiệp.
Quản lý hiệu quả công nợ sẽ mang lại hiệu quả tài chính lớn cho tất cả doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG

Nhập liệu chứng từ dễ dàng.
  • Bằng cách nhập chi tiết các giao dịch phát sinh, ECOUNT ERP tự động sắp xếp các khoản phải thu, khoản phải trả theo từng tài khoản.
  • Quản lý các tài khoản phải thu / phải trả chính xác bằng cách liên kết chứng từ nhập xuất kho với sổ kế toán.
Xem cụ thể khoản phải thu/khoản phải tra với đa dạng điều kiện tìm kiếm.
  • Thiết lập các điều kiện tìm kiếm khác nhau để chạy các báo cáo công nợ theo ngày, nhân viên phụ trách, hoặc theo khách hàng và nhà cung cấp.
  • Cung cấp các loại báo cáo đa dạng mà không cần điều kiện tìm kiếm như báo cáo tình hình công nợ phải thu/phải trả, bảng phân tích, và nhiều báo cáo khác.