TÍNH NĂNG

Quản Lý Các Khoản Phải Thu Và Phải Trả

Nhập liệu chứng từ dễ dàng.
  • Bằng cách nhập chi tiết các giao dịch phát sinh, ECOUNT ERP tự động sắp xếp các khoản phải thu, khoản phải trả theo từng tài khoản.
  • Quản lý các tài khoản phải thu / phải trả chính xác bằng cách liên kết chứng từ nhập xuất kho với sổ kế toán.
Nhập liệu chứng từ dễ dàng.
Xem cụ thể khoản phải thu/khoản phải tra với đa dạng điều kiện tìm kiếm.
  • Thiết lập các điều kiện tìm kiếm khác nhau để chạy các báo cáo công nợ theo ngày, nhân viên phụ trách, hoặc theo khách hàng và nhà cung cấp.
  • Cung cấp các loại báo cáo đa dạng mà không cần điều kiện tìm kiếm như báo cáo tình hình công nợ phải thu/phải trả, bảng phân tích, và nhiều báo cáo khác.
Xem cụ thể khoản phải thu/khoản phải tra với đa dạng điều kiện tìm kiếm.