Quản lý thương mại
Công việc nhập khẩu từ lúc có hợp đồng giao dịch cho đến lúc nhận hàng hóa là khoảng thời gian dài và phát sinh nhiều chi phí liên quan khác.
Vì thế việc quản lý nhập khẩu đơn giản nhất là quản lý được từng đơn nhập khẩu.
Đặc điểm riêng
 • Có thể xử lý tất cả quá trình nhận theo đúng như công việc trong Ecount.
 • Có thể cập nhật vào giá thành bao gồm các chi phí nhập nhẩu.
  FAQ
  • Có thể quản lý theo từng trường hợp nhập khẩu không?
   Có thể được. Bạn cấp mã quản lý theo từng trường hợp nhập khẩu để có thể tổng hợp và quản dữ liệu chi phí nhập khẩu theo từng mã số này.
  • Có thể tính tổng và quản lý các chi phí theo từng hạng mục như môi giới hải quan, phí vận chuyển không?
   Vâng. Nếu bạn dùng màn hình 'Nhập khẩu' thì có thể sắp xếp và tổng kết dữ liệu chi phí theo từng hạng mục phát sinh khi nhập khẩu.
  • Có sổ sách nào có thể kiểm tra hàng loạt nội dung chi phí nhập khẩu theo từng trường hợp nhập khẩu không?
   Đương nhiên rồi. Tại màn hình bạn có thể kiểm tra một lượt các thông tin chi phí nhập khẩu, tổng chi phí, chi phí hải quan, ngày thông quan...theo từng tường hợp nhập khẩu.
  • Có thể quản lý giá thành bao gồm chi phí nhập khẩu không?
   Có thể được. Nếu bạn ghi chi phí phát sinh khi nhập khẩu thì sau này có thể phản ánh số tiền tương ứng vào trong giá thành.
  • Có thể thêm hạng mục chi phí trong phần nhập khẩu không?
   Có thể được. Bạn có thể tự do đăng ký và sử dụng hạng mục chi phí mà công ty mình cần.
  • Có thể tải về các chi tiết giao dịch nhập khẩu đã nhập liệu không?
   Vâng. Sau khi bạn tìm kiếm dữ liệu với hạng mục mình muốn rồi nhấp vào nút excel là có thể tải dữ liệu về.
  • Đối với công ty đã nhận được thông báo về số tiền thanh toán dự kiến, nếu họ chỉ mới trả trước một phần rồi sau đó mới trả tiếp phần còn lại, vậy có quản lý được không?
   Có thể được. Nếu bạn đăng ký Môi giới hải quan thành khách hàng/nhà cung cấp thì có thể quản lý cùng được.
  • Có thể phản ánh các chi phí như vận chuyển được chi trả khi nhập khẩu vào trong phần giá thành kiểm kê không?
   Khi nhập mua hàng mới, bạn sử dụng nút [Chi phí] để có thể phản ánh các chi phí đã cho như phí vận chuyển ... vào trong giá thành mua hàng.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý quá trình trước nhập khẩu
   • Đã cấu tạo menu ERP theo hình thức đồng nhất với công việc thực tế nhập khẩu từ khi nhận invoice cho đến khi trả phí hải quan, thông quan, đổi tài khoản.
   • Thông qua tạo số theo dõi của từng chứng từ nhập khẩu thì có thể quản lý tổng hợp theo một chứng từ nhập khẩu cho dùng nhập ở menu riêng biệt.
   • Có thể đăng ký hạng mục chi phí nhập khẩu hiện có của công ty ngoài những mục chi phí mặc định như chi phí đánh thuế, phí vận chuyển, phí dỡ hàng v.v.
  • Phản ánh giá thành chi phí nhập khẩu
   • Khi nhập dữ liệu mua hàng thì có thể cập nhật chung chi phí các loại đã phát sinh trong quá trình nhập khẩu.
   • Có thể kiểm tra giá thành đã bao gồm chi phí nhập khẩu trong báo cáo của tình hình giá thành mua hàng.
   • Có thể kiểm tra giá thành đã bao gồm chi phí nhập khẩu trong báo cáo tài chính như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh v.v.
  Quản lý thương mại