Quản lý ngoại tệ
Ecount ERP thì có thể quản lý ngoại tệ và nội tệ song song.
Có thể hiển thị đồng thời trên báo cáo và cũng có thể xem riêng chỉ ngoại tệ.
Đặc điểm riêng
 • Có thể đăng ký không giới hạn đơn vị tiền tệ.
 • Có thể đăng ký khách hàng sử dụng ngoại tệ, tài khoản ngoại tệ.
 • Có thể quản lý sổ cái được tổng hợp ngoại tệ, nội tệ.
  FAQ
  • Có thể nhập được ngoại tệ không?
   Bạn đăng ký đơn vị ngoại tệ và khi nhập thu tiền/chi tiền có thể nhập số tiền ngoại tệ và kiểm tra được trong sổ sách ngoại tệ.
  • Tôi muốn xem cả số tiền đã đổi ra ngoại tệ trong sổ sách ngoại tệ có được không?
   Nếu bạn chỉ nhập tỷ giá vào từng phiếu thì có thể kiểm tra được số tiền chuyển đổi theo từng tỷ giá.
  • Có hỗ trợ sổ sách ngoại tệ đối với loại tiền tệ nào?
   Không có giới hạn về loại ngoại tệ. Bạn có thể tự do đăng ký và sử dụng loại ngoại tệ mình cần.
  • Trong một mặt hàng có thể cài đặt được cả đơn giá bằng nội tệ và đơn giá bằng ngoại tệ không?
   Bạn có thể cài đặt đơn giá sử dụng mặc định và cũng có thể thêm thông tin đơn giá ngoại tệ tương ứng vào.
  • Có thể quản lý riêng sổ sách ngoại tệ theo từng khách hàng/nhà cung cấp không?
   Vâng. Bạn có thể kiểm tra tất cả sổ sách ngoại tệ hoặc tra cứu riêng sổ sách ngoại tệ theo từng khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có thể áp dụng hàng loạt tỷ giá vào trong nhiều giao dịch được không?
   Vâng. Bạn có thể áp dụng hoặc chỉnh sửa hàng loạt tỷ giá đối với nhiều giao dịch.
  • Có thể chỉ định riêng những công ty nào là khách hàng/nhà cung cấp ngoại tệ không?
   Có thể được. Bạn có thể phân chia khách hàng/nhà cung cấp nước ngoài và có thể cài đặt sẵn tỷ giá sẽ dùng khi nhập phiếu.
  • Có thể nhập số thập phân cho ngoại tệ phải không?
   Có thể được. Bạn có thể cài đặt số ký tự thập phân và cũng có thể áp dụng vào trong các báo cáo kế toán.
  • Có thể đăng ký tài khoản ngân hàng nước ngoài không?
   Khi đăng ký tài khoản ngân hàng bạn có thể chọn cho sử dụng ngoại tệ hay không và có thể đăng ký các tài khoản ngoại tệ đang quản lý trong công ty.
  • Có thể nhập dữ liệu đã chuyển tiền bằng ngoại tệ ra nước ngoài không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể đăng ký tài khoản ngoại tệ để nhập các trường hợp chuyển tiền ra nước ngoài.
  • Có thể cho hiển thị số tiền ngoại tệ trên báo cáo tài chính không?
   Có thể được. Số tiền đã nhập bằng ngoại tệ có thể được biểu thị cả bằng nội tệ/ngoại tệ trong sổ sách kế toán như 'Báo cáo quỹ'...
  • Có thể đăng ký đến bao nhiêu loại ngoại tệ?
   Bạn có thể đăng ký nhiều loại ngoại tệ
  Tính năng quan trọng
  • Đăng ký ngoại tệ
   • Có thể đăng ký theo đơn vị ngoại tệ cần như đôla v.v.
   • Có khả năng cài đặt số chữ số thập phân và tỷ lệ hoán đổi theo từng đơn vị tiền tệ rồi quản lý phù hợp theo từng quốc gia giao dịch.
  • Thông tin giao dịch chuyên dùng ngoại tệ
   • Có thể cài đặt có sử dụng hay không ngoại tệ cho từng khách hàng, từng tài khoản.
   • Khi nhập giao dịch thì nếu chỉ định tài khoản ngoại tệ và khách hàng thì được cấu tạo màn hình nhập ngoại tệ tự động.
  • Quản lý sổ cái ngoại tệ
   • Số tiền ngoại tệ và nội tệ trên báo cáo tài chính như báo cáo quỹ sẽ được hiển thị cùng lúc
   • Thông qua sổ ngoại tệ riêng biệt thì có thể kiểm tra lược sử giao dịch ngoại tệ theo từng tài khoản, từng khách hàng, theo từng đơn vị tiền tệ.
  Quản lý ngoại tệ