Tài sản cố định
Tính năng Tài sản cố định của Ecount là chương trình sẽ tự biết để tính toán khấu hao và đưa vào sổ sách tài sản cố định v.v
có thể xem trực tiếp các báo cáo có liên quan và có thể phản ánh tức thời kết quả tính toán vào dữ liệu kế toán.
Đặc điểm riêng
 • Có thể phân loại và quản lý tài sản công ty theo mong muốn.
 • Có thể tính toán chi phí khấu hao tự động.
  FAQ
  • Có thể tính toán tự động khấu hao không?
   Đương nhiên rồi. Có thể tính toán tự động khấu hao dựa trên tiêu chuẩn như số năm, cách khấu hao, giá trị thanh lý của tài sản cố định...
  • Có thể quản lý riêng về trang thiết bị máy móc/tòa nhà/đất đai...không?
   Vâng. Bạn có thể đăng ký trước tài sản cố định theo từng loại hình để có thể nhập phiếu và quản lý được.
  • Tôi có thể đăng ký những tài sản cố định đã sở hữu trước khi sử dụng Ecount hay không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký và quản lý chi tiết khấu hao của khoản thời gian sử dụng và chi tiết mua vào ban đầu của tài sản đang sở hữa trước khi sử dụng Ecount.
  • Có thể quản lý những tài sản cố định đã thanh lý hay không?
   Vâng. Bạn có thể đăng ký chi tiết thanh lý tài sản cố định và có thể kiểm tra một lượt tình hình thanh lý tài sản.
  • Có thể đăng ký số tiền khấu hao không?
   Vâng. Bạn có thể nhập số riêng tiền khấu hao và quản lý tài sản cố định.
  • Có thể đăng ký hàng loạt chi tiết tài sản cố định không?
   Vâng. Bạn có thể tải lên hàng loạt dữ liệu bằng excel để đăng ký dễ dàng.
  • Có thể tải sổ tài sản xuống bằng excel không?
   Đương nhiên rồi. Không chỉ có "sổ tài sản cố định' mà tất cả các báo cáo bạn đều có thể tải về bằng excel.
  • Có thể quản lý tài sản của công ty như máy móc, xe, thiết bị...không?
   Vâng. Bạn có thể đăng ký các loại tài sản cố định đã mua trong công ty và quản lý riêng 'Sổ tài sản'.
  • Có thể xử lý quyết toán đối với khấu hao không?
   Có thể được. Bạn có thể phản ánh ngay các chi tiết khấu hao đã tính từ ERP vào trong dữ liệu quyết toán kế toán.
  • Có thể quản lý cả những tài sản đã mua vào trước khi dùng ERP phải không?
   Nếu bạn đăng ký chi tiết khấu hao của thời gian đã sử dụng và chi tiết tài sản mua lúc đầu thì vẫn có thể tiếp tục quản lý tài sản cố định sở hữa trước khi dùng ERP.
  • Mỗi khi bán thanh lý hay bỏ tài sản thì cần xử lý như thế nào?
   Thông qua màn hình 'Tài sản giảm' có thể xử lý bán thanh lý và xử lý bỏ hàng, đồng thời cũng có thể phản ánh định khoản tự động vào trong sổ sách kế toán.
  • Có cách nào đăng ký tài sản cố định trong một lần không?
   Bạn có thể dùng chức năng tải dữ liệu lên qua Excel để tải dữ liệu tài sản của công ty đăng ký lên chương trình ERP.
  • Có thể quản lý cả số lượng tài sản cố định phải không?
   Vâng. Bạn có thể chọn là quản lý số lượng hay không khi đăng ký tài sản cố định, bạn có thể kiểm tra số lượng tài sản tăng & giảm tại màn hình 'Ghi chênh lệch tài sản'.
  • Có thể trực tiếp cài đặt tỷ lệ khấu hao khi tính toán khấu hao hay không?
   Vâng. Bạn có thể trực tiếp cài đặt tỷ lệ khấu hao theo thời gian sử dụng sẽ áp dụng trong tính toán khấu hao tài sản và sau khi tính toán cũng có thể chỉnh sửa phí khấu hao tài sản thành số tiền mình mong muốn.
  • Có thể tải các dữ liệu tài sản cố định đang quản lý trên Ecount về excel không?
   Có thể được. Bạn có thể dễ dàng tải các báo cáo như sổ tài khoản...bằng excel.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý tài sản cố định
   • Nhập như là phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng, giá trị thanh lý và có thể phân loại, quản lý theo loại hình.
   • Có thể xử lý như tăng, thanh lý, bỏ v.v theo biến động tình hình tài sản.
   • Có khả năng quản lý lược sử đối với nội dung tăng và giảm của số lượng và số tiền theo từng loại tài sản.
  • Tính toán khấu hao
   • Chỉ cần nhập thông tin cơ bản của từng tài sản thì có thể tính khấu hao tự động.
   • Số tiền khấu hao được tính có thể phản ánh tức thời vào dữ liệu kế toán.
   • Có thể chốt khi bắt đầu sử dụng Ecount ERP để tính toán khấu hao các các tháng tiếp theo.
  Tài sản cố định