Quản Lý Tài Sản Cố Định

Quản lý tài sản cố định bắt đầu từ việc phân loại tài sản tới tính toán khấu hao
Đây là việc khó quản lý do cần các kiến thức kế toán liên quan
nhưng đây là công việc bắt buộc để thực hiện quyết toán năm.

TÍNH NĂNG

Phân loại và quản lý tài sản dễ dàng.
  • Phân loại và quản lý dễ dàng hơn.
  • Xử lý tăng, thanh lý và bỏ tài sản cố định.
  • Lưu trữ lịch sử tăng và giảm về số lượng và giá trị của từng loại tài sản.
Ngừng phụ thuộc vào đơn vị kế toán ngoài để tính khấu hao.
  • Tự động tính khấu cho từng tài sản cố định.
  • Kết quả tính toán khấu hao sẽ dược phản ánh vào báo cáo tài chính ngay lập tức.
  • Có thể đưa nguyên giá và khấu hao lũy kế của tài sản cố định phát sinh từ trước khi sử dụng ECOUNT ERP để tiếp tục quản lý.