TÍNH NĂNG

Quản Lý Tài Sản Cố Định

Phân loại và quản lý tài sản dễ dàng.
  • Phân loại và quản lý dễ dàng hơn.
  • Xử lý tăng, thanh lý và bỏ tài sản cố định.
  • Lưu trữ lịch sử tăng và giảm về số lượng và giá trị của từng loại tài sản.
Phân loại và quản lý tài sản dễ dàng.
Ngừng phụ thuộc vào đơn vị kế toán ngoài để tính khấu hao.
  • Tự động tính khấu cho từng tài sản cố định.
  • Kết quả tính toán khấu hao sẽ dược phản ánh vào báo cáo tài chính ngay lập tức.
  • Có thể đưa nguyên giá và khấu hao lũy kế của tài sản cố định phát sinh từ trước khi sử dụng ECOUNT ERP để tiếp tục quản lý.
Ngừng phụ thuộc vào đơn vị kế toán ngoài để tính khấu hao.