Cách nhập liệu đơn giản
Ecount là chương trình mà nhân viên không chuyên kế toán, không biết rõ định khoản cũng có thể sử dụng dễ dàng.
Nếu chỉ nhập khách hàng/nhà cung cấp, số tiền giao dịch, phương pháp nhận/ gửi tiền đúng theo tình hình giao dịch thì chương trình sẽ tự nhận biết và tạo phiếu theo hình thức kế toán kép.
Đặc điểm riêng
 • Người mới không kinh nghiệm nhiều cũng có thể nhập chứng từ kế toán vì sử dụng tính năng định khoản tự động.
 • Cho dù không tạo báo cáo riêng biệt thì cũng phản ánh tự động dữ liệu vào tất cả sổ cái kế toán.
 • Có thể quản lý tổng hợp kế toán và kiểm kê vì liên kết với dữ liệu mua hàng,bán hàng.
  FAQ
  • Người dùng không biết về định khoản cũng có thể quản lý kế toán được?
   Chương trình hỗ trợ màn hình nhập liệu dễ dàng để người không biết về kế toán cũng có thể thao tác dễ dàng thông qua chức năng định khoản tự động.
  • Tiêu chuẩn định khoản tự động là như thế nào?
   Chương trình đã xây dựng sẵn màn hình riêng cho những trường hợp định khoản khách hàng thường xuyên sử dụng và cũng hỗ trợ cài đặt các hạng mục tài khoản tiêu chuẩn để định khoản tự động trên mỗi màn hình tương ứng.
  • Có dễ nhập phiếu Bán hàng/mua hàng không?
   Màn hình có thể định khoản tự động là Hóa đơn bán hàng 1 /Hóa đơn mua hàng 1 và cho phép bạn dễ dàng chọn loại hình thuế tùy vào từng trường hợp.
  • Quá nhiều chi tiết bán hàng/mua hàng để nhập từng cái một.
   Chương trình hỗ trợ chức năng tải dữ liệu lên quan excel, nếu bạn sử dụng màn hình kiểm kê thì có thể liên kết với các dữ liệu phát sinh từ bán hàng/mua hàng để xử lý thật dễ dàng.
  • Không dùng màn hình định khoản trực tiếp mà dùng màn hình định khoản tự động cũng không vấn đề gì chứ?
   Đương nhiên rồi. Dù bạn trực tiếp định khoản hay bạn nhập chỉ những dữ liệu đơn giản thì chúng đều được phản ánh giống nhau vào trong báo cáo kế toán nên chuyên viên kế toán hay người mới học kế toán đều có thể quản lý tốt được.
  • Chúng tôi đang trực tiếp định khoản ghi nợ, ghi có, vậy có thể nhập dễ dàng hơn không?
   Bạn có thể định khoản tự động thông qua màn hình Hóa đơn bán hàng/mua hàng 2 và có thể kiểm tra chi tiết đã định khoản rồi tiến hành chỉnh sửa được ngay.
  • Chi tiết về sổ tài khoản phải nhập từng cái một phải không?
   Bạn không cần nhập từng nội dung mà có thể tải dữ liệu thu/chi tiền qua tài khoản ngân hàng bằng Ecount để dễ dàng tạo phiếu.
  • Các nhân viên muốn trực tiếp nhập thông tin chi phí. Nhưng họ không biết về kế toán, vậy có thể được không?
   Đương nhiên rồi. Nếu chỉ nhập đơn giản thông tin số tiền, khách hàng/nhà cung cấp, cách thanh toán thì có thể xử lý nội dung chi tiền. Chi tiết đã được lưu như thế này được định khoản thành bên nợ/bên có nên người phụ trách kế toán có thể thể kiểm tra sổ sách theo hình thức kế toán kép.
  Tính năng quan trọng
  • Cung cấp cách thức nhập ưu tiên
   • Cung cấp tất cả tính năng định khoản tự động cho người chưa kinh nghiệm nhiều kế toán, tính năng định khoản trực tiếp cho người chuyên về kế toán.
   • Nếu chỉ nhập thông tin đầu kỳ như khách hàng,số tiền v.v thì cũng có thể định khoản được tự động.
  • Kiểm tra báo cáo kế toán theo thời gian thực
   • Tất cả nội dung nhập ở Ecount ERP được phản ánh tự động vào sổ cái liên quan.
   • Cho dù không tạo báo cáo riêng thì cũng có thể kiểm tra sổ cái, sổ ghi chép mong muốn bất cứ lúc nào.
  • Tính chất liên kết với tính năng khác
   • Có thể liên kết với chứng từ kế toán như kinh doanh,mua hàng,sản xuất v.v một cách dễ dàng.
   • Phòng tránh sai sót trong quá trình nhập liêu và quản lý công nơ một cách chính xác.
   • Từng menu đang được liên kết với nhau nên có thể quản lý tổng hợp công việc giữa các bộ phận một cách dễ dàng.
  Cách nhập liệu đơn giản