Kiểm soát chi phí/chi tiền
Chi phí sử dụng trong doanh nghiệp phải rõ ràng mục đích sử dụng, xuất từ đâu và,
rành mạch tất cả quá trình từ việc được thông qua đề xuất đến triển khai.
Đặc điểm riêng
 • Có thể cập nhật vào sổ kế toán các chi phí đã được phê duyệt.
 • Có thể kiểm soát và giới hạng ngân sách theo từng loại chi phí
 • Không cần tạo nội dung thanh toán hai lần, vì được liên kết với chức năng công ty (phê duyệt điện tử).
  FAQ
  • Có thể đặt giới hạn cho từng loại phí xăng, dầu không?
   Có thể được nếu bạn sử dụng màn hình [Quản lý chi phí]. Trước tiên cần đăng ký các loại phí, sau đó bạn có thể chọn hạn mức cho mỗi loại chi phí đó.
  • Có thể đặt giới hạn số tiền mỗi nhân viên được phép sử dụng không?
   Có thể được. Nếu bạn dùng màn hình quản lý chi phí thì có thể chỉ định số tiền hạn mức cho từng tài khoản và cũng có thể giới hạn việc nhập liệu khi vượt quá hạn mức cho phép.
  • Chúng tôi là công ty phi lợi nhuận. Có thể cài đặt để không cho vượt chi phí của một số ngân sách nhất định không?
   Có thể được. Bạn có thể giới hạn để không cho người dùng lưu được phiếu khi vượt quá ngân sách.
  • Công ty tôi quy định mỗi tháng được dùng bao nhiêu chi phí xăng dầu. Có thể cài đặt cho mức phí đó không?
   Có thể được. Bạn có thể đặt thời gian kiểm soát chi phí là hàng tháng.
  • Tôi chỉ muốn tra cứu riêng những chi phí công ty mà nhân viên đã dùng.
   Bạn có thể dùng màn hình 'Quản lý chi phí' để tạo chi tiết sử dụng chi phí cho từng nhân viên và có thể tra cứu dễ dàng theo từng người dùng.
  • Nếu vượt quá số tiền giới hạn trong chi phí thì thế nào?
   Có thể cho hiển thị câu thông báo đã vượt quá số tiền cho phép trong trường hợp vượt quá hạn mức quy định của công ty khi đăng ký chi phí.
  • Có chức năng nào có thể nhập chi tiết chi tiền và cho nhận phê duyệt riêng hay không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể cài đặt để tất cả các chứng từ kế toán - bao gồm cả Nhật ký chi tiền phải thông qua người phụ trách xác nhận thì mới phản ánh được vào báo cáo kế toán. Cũng có cách tiến hành phê duyệt điện tử khi dùng dịch vụ bổ sung Groupware.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý chi trả thông qua quá trình phê duyệt
   • Số liệu có thể cập nhật vào số kế toán khi đã được người có quyền phê duyệt các chứng từ đã lập phê duyệt chi.
   • Cho dù không có hệ thống phê duyệt riêng thì cũng có thể thực hiện quá trình phê duyệt chứng từ kế toán từ Ecount ERP.
   • Có thể cấp quyền phê duyệt kiểm soát theo từng ID người dùng.
  • Kiểm soát chấp hành tiền vốn
   • Có thể cài đặt số tiền hạn mức sử dụng ngân sách theo từng tài khoản, theo dự án, theo bộ phận.
   • Thông qua tính năng thông báo khi quá số tiền hạn mức thì có thể chặn để không được lưu phiếu hoặc chỉ thông báo đến người lập phiếu.
  • Liên kết nhóm Công ty (phê duyệt điện tử)
   • Khi soạn thảo phê duyệt điện tử thì có thể đính kèm chứng từ ERP để tham khảo.
   • Nếu hoàn tất phê duyệt thì chứng từ liên kết được cập nhật vào sổ cái kế toán.
   • Có thể thiết lập hệ thống xác nhận giữa bộ phận phê duyệt và bộ phận đề xuất
  Kiểm soát chi phí/chi tiền