TÍNH NĂNG

Kiểm Soát Chi Phí/Giá Cả

Chỉ có các giao dịch được duyệt bởi người có thẩm quyền thì chứng từ được ghi vào sổ kế toán.
  • Thực hiện công việc kế toán trên ECOUNT ERP mà không cần một hệ thống riêng biệt khác.
  • Cấp thẩm quyền cho từng nhân viên và kiểm soát giao dịch được phản ánh vào sổ kế toán chưa.
  • Áp dụng quy trình sẵn có cho từng giao dịch và chi phí có cần phải duyệt hay không.
Chỉ có các giao dịch được duyệt bởi người có thẩm quyền thì chứng từ được ghi vào sổ kế toán.
Kiểm soát giới hạn ngân sách
  • Thiết lập ngân hạnh và giới hạn theo phòng ban, dự án, và theo hạng mục chi tiêu.
  • Khi vượt mức ngân sách cho phép, tính năng thông báo cho phép bạn kiểm tra và kiễm soát giao dịch được hình thành.
Kiểm soát giới hạn ngân sách
Với phân hệ Công Ty, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn.
  • Thêm các chứng từ ERP vào hệ thống phê duyệt điện tử của tính năng Công Ty.
  • Ngay khi bạn đang giải quyết các vấn đề thông qua Công Ty, chứng từ ERP có thể được phản ánh vào sổ kế toán.
  • Nếu bạn sử dụng vừa phê duyệt điện tử, vừa lựa chọn xác nhận chứng từ kế toán, bạn có thể thiết lập hệ thống xác nhận nhận kép giữa các phòng ban phê duyệt.
Với phân hệ Công Ty, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn.